Dostosowanie budynku PSP nr 4 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna Szkoła"

Order Newsletter: 457575 Position: (oferta nr 3636017)

Client
STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25
Phone
+48508082032, +48506656760
www
http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657
E-Mail
scuw@stalowawola.pl
Created
2022-11-24

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Section I - The contracting

I.1) Name and address: STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Al. Jana Pawła II 25 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. +48508082032, +48506656760 REGON 384503002 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostosowanie budynku PSP nr 4 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna Szkoła"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Dostosowanie budynku PSP nr 4 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna Szkoła.2. Zamawiający wymaga, aby prowadzenie robót budowlanych w żaden sposób nie kolidowało z pracą jednostki oświatowej. Oznacza to bezwzględny zakaz prowadzenia uciążliwych robót budowlanych w czasie zajęć szkolnych tj w godzinach 7:00-16:00 (między innymi; kucie, wiercenie, wynoszenie gruzu itp.,) Pozostałe prace takie jak szpachlowanie, malowanie (z wyłączeniem części wspólnych) mogą być wykonywane za zgodą Zamawiającego oraz dyrektora placówki. Remont korytarzy (części wspólnych) należy przewidzieć na okres świąteczny lub wakacyjny z uwzględnieniem wyłączenia placówki z zajęć dydaktycznych. Dodatkowo od Wykonawcy wymaga się wykonania harmonogramu wykonywania prac celem wpisania go w pracę placówki oświatowej oraz jego bezwzględne przestrzeganie.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie w sposób trwały oraz odseparowanie miejsca prowadzenia prac od pozostałej części placówki oświatowej, poprzez wydzielenie części komunikacyjnej pracowników oraz dostawców materiałów, prowadzenie prac poza godzinami placówki oświatowej, prowadzenie prac w okresach wolnych od zajęć lekcyjnych tj. weekendy i dni świąteczne, codzienne sprzątanie po robotach budowlanych.4. Szczegółowy zakres zamówienia określony został Dokumentacji projektowej, SST, Przedmiarach robót oraz w załączniku nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu Zamówienia.5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcy wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego.6. Zamówienie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” współfinansowanego z projektu grantowego pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” Oś Priorytetowa IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadiumW wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 12 grudnia 2022 roku, do godziny 9:00 w formach określonych w art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp, tj.:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowyCentralnego Zamawiającego: 69 1020 4391 0000 6602 0196 0921Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawiez dopiskiem: „Wadium - Dostosowanie budynku PSP nr 4 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna Szkoła”.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-12