Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A ul. Szkolna 3 96-300 Żyrardów.

Order Newsletter: 457576 Position: (oferta nr 3636016)

Client
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KORYTOWIE A
State
mazowieckie
Address
96-300 Korytów A, ul. Szkolna 3
www
https://szkolakorytow.edupage.org/
E-Mail
spkorytow@radziejowice.pl
Created
2022-11-24

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KORYTOWIE A

Section I - The contracting

I.1) Name and address: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KORYTOWIE A ul. Szkolna 3 96-300 Korytów A mazowieckie REGON 001115946 https://szkolakorytow.edupage.org/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A ul. Szkolna 3 96-300 Żyrardów.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowywania i sukcesywnego dostarczania gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły podstawowej oraz śniadań, obiadów dwudaniowych i podwieczorków dla dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice, we wszystkie dni nauki szkolnej w roku 2023 z przerwą wakacyjną wynoszącą 2 miesiące oraz podczas dyżurów przedszkolnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w 2023 i przyjętą organizacją pracy szkoły.2. Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A ul. Szkolna 3 96-300 Żyrardów, w ilości:1) dla uczniów szkoły :45 porcji obiadowych - dwudaniowych dziennie przez 174 dni nauki szkolnej – w roku 2023,2) dla dzieci przedszkolnych 95 porcji śniadań,95 porcji obiadowych - dwudaniowych,40 porcji podwieczorków,dziennie przez 221 dni nauki szkolnej – w roku 2023.Uwaga:Ilości przewidywane powyżej są ilościami szacunkowymi, orientacyjnymi podanymi przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny przez wykonawcę i dokonania oceny ofert przez Zamawiającego. Dostawy posiłków objęte umową realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem zadeklarowanej, minimalnej ilości zamówionych posiłków na poziomie 60% szacunkowej, prognozowanej ilości posiłków. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości usług niż te, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem kosztorysowym za realizację przedmiotu zamówienia.4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób świadczenia usługi zawarty jest w załączniku nr 7 do niniejszej SWZ.5. Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55524000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02