Przebudowa lokalu użytkowego przy pl. Wojska Polskiego 4 w Bielsku-Białej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu

Order Newsletter: 457579 Position: (oferta nr 3636013)

Client
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka 26
Phone
33 499 06 00
Fax
33 499 06 11
E-Mail
poczta@zgm.eu
Created
2022-11-24

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Lipnicka 26 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. 33 499 06 00 fax. 33 499 06 11 REGON 070019077

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa lokalu użytkowego przy pl. Wojska Polskiego 4 w Bielsku-Białej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę lokalu użytkowego wraz z dobudową przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego, z uwzględnieniem przebudowy elewacji, przebudowy wnętrza lokalu, wykonaniu otworów drzwiowych, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do Specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót, stanowiącym część dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do Specyfikacji. Przedmiot niniejszego zamówienia jest węższy względem projektu budowlanego i nie obejmuje następującego zakresu prac: malowania; dostawy i montażu markizy; dostawy szyldu i semaforów reklamowych (z wyjątkiem stelaża szyldu, który jest w zakresie zamówienia); dostawy i montażu okapu; dostawy i montażu klimatyzatora.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-12