Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

Order Newsletter: 457586 Position: (oferta nr 3636009)

Client
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
State
świętokrzyskie
Address
27-200 Starachowice, ul. Majówka 21A
www
bipcus.starachowice.eu
E-Mail
sekretariat@cus.starachowice.eu
Created
2022-11-24

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Section I - The contracting

I.1) Name and address: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH ul. Majówka 21A 27-200 Starachowice świętokrzyskie REGON 290017501 bipcus.starachowice.eu

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy z terenu Gminy Starachowice wskazanych przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, świadczone przez osoby z wykształceniem minimum podstawowym, z ukończonym kursem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i szkolenia wewnętrznego przeprowadzonego przez Wykonawcę w zakresie opieki nad chorym w domu.2. Osoby świadczące usługi muszą być sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego jak np. (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa, lub inne), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, a także przynajmniej półroczne doświadczenie zawodowe w sprawowaniu opieki nad chorym w domu.3. Osoby świadczące usługi opiekuńcze muszą posiadać aktualne książeczki na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne.4. Przedmiotowe usługi obejmują w szczególności: 4.1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:4.1.1. dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznego;4.1.2. pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie posiłku gotowego do domu;4.1.3. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna, wody, wynoszenie nieczystości;4.1.4. zwracanie uwagi na stan techniczny posiadanego przez podopiecznego sprzętu, wyposażenia itp. i w uzgodnieniu z podopiecznym zalecanie jego konserwacji i napraw;4.1.5.dostarczanie prasy, książek;4.1.6. załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego np. opłacanie świadczeń za czynsz, gaz, światło, telefon, RTV i innych. 4.2. Opiekę higieniczną:4.2.1. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania;4.2.2. utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych;4.2.3. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży wierzchniej;4.2.4. dbanie o czystość bielizny pościelowej - ewentualnie odnoszenie jej do punktów pralniczych.4.3. Zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem:4.3.1. prześcielenie łóżka;4.3.2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej;4.3.3. pomoc przy myciu, kąpieli, czesaniu, ubieraniu;4.3.4. układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji;4.3.5. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;4.3.6. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept;4.3.7. karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności;4.3.8. zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, spacerów;4.3.9. wskazywanie rodzinie, sąsiadom uwag, spostrzeżeń dotyczących podopiecznego w zakresie całokształtu sprawowanej opieki pobudzających zainteresowanie otoczenia sprawami codziennego życia podopiecznego.UWAGA: Zaspokajanie potrzeb osób chorych w zakresie pielęgnacji medycznej (masaż, podawanie zastrzyków, lekarstw, pielęgnacja odleżyn) nie jest przedmiotem powyższego postępowania.5. Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie Zleceń na wykonanie usługi przekazanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usługi, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz wymiar godzin.6. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zlecenia. W uzasadnionych przypadkach ze względu na szczególną, nieprzewidzianą sytuację Wykonawca wykona zlecenie w ciągu jednego dnia lub w dniu otrzymania zlecenia.7. Realizacja usługi musi odbywać się w przedziale czasowym od godziny 6:00 do 20:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w weekendy (sobota, niedziela), a także dni uznane przez ustawę za wolne od pracy, w czasie uzgodnionym pomiędzy biorącym usługę, Zamawiającym a Wykonawcą.8. Przewidywana ilość godzin w okresie wykonywania zamówienia wynosi:8.1. w 2023 roku - około 9 240 godzin; w tym: 5 640 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku, oraz około 3 600 godzin w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy.8.2. jedna godzina usługi (60 min.) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności bezpośrednio na rzecz świadczeniobiorcy.8.3. szacunkowa liczba godzin miesięcznie może wynieść około 770, Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wykonane usługi.9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, a także przestrzegania przepisóww zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe warunki dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały określone w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do wzoru umowy.10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługa jest wykonana nienależycie,w sposób naruszający postanowienia umowy Wykonawca jest zobowiązany dokonać bezzwłocznie zmiany osoby świadczącej usługi.11. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy faktycznie wykonanych roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym i stawki brutto za roboczogodzinę. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 dni po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury lub innego dokumentu księgowego do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) wrazz każdorazowo dołączonymi do faktury prawidłowo wypełnionymi kartami realizacji usługioraz rozliczeniem (wzór stanowią załączniki do wzoru umowy). Dokumenty ww. należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 2 (drugiego) dnia roboczego następnego miesiąca.12. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych nad podopiecznymi Centrum, potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację (specyfikację) obecności osób sprawujących opiekę w domach podopiecznych, w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnych z wydanymi przez CUS w Starachowicach zleceniami.13. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania w zakresie podstawowych umiejętności, niezbędnych do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi w ilości gwarantującej realizację zadania.15. Postępowanie określa zapewnienie nieprzerwanej i prawidłowej realizacji usług opiekuńczych nad podopiecznymi Centrum, niezależnie od urlopów oraz absencji pracowników, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia.16. Ww. osoby powinny posiadać odpowiednie zdolności psychiczne i fizyczne, niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych, a także w trakcie realizacji usług opiekunowie powinni zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowych kontroli realizacji zamówienia. Kontrola prowadzona będzie przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Starachowicach lub upoważnionego przez niego pracownika Centrum.18. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi Centrum, Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych.19. W związku z aktualnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz prawdopodobieństwem trwania tego stanu lub ogłoszeniem stanu epidemii: 19.1. Wykonawca zobligowany jest, aby jego personel świadczący usługi bezwzględnie stosowałaktualne, tj. obowiązujące w terminie realizowania usługi wytyczne GIS, MZ w tym zakresie, w szczególności wymóg posiadania środków ochrony osobistej, tj. np. maseczka, rękawice, fartuch ochronny, płyny dezynfekcyjne, 19.2. w przypadku braku możliwości realizowania usług z uwagi na ograniczenia, nakazy, zakazy ustanowione przez ustawodawcę lub Radę Ministrów, Zamawiający może zawiesić realizację umowy do czasu ustania tego zagrożenia, w związku z czym Wykonawca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia, a Zamawiający nie może nałożyć na niego kar umownych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85312000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02