Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90

Order Newsletter: 457595 Position: (oferta nr 3636002)

Client
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
State
śląskie
Address
44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 17
Phone
32 42 948 65
www
https://www.zgm.rybnik.pl
E-Mail
dzp@zgm.rybnik.pl
Created
2022-11-24

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Tadeusza Kościuszki 17 44-200 Rybnik śląskie tel. 32 42 948 65 REGON 271505550 https://www.zgm.rybnik.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie nr 1 – Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17 w RybnikuObowiązki Wykonawcy:1. przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych z następujących tytułów:1) czynszu i innych opłat oraz odsetek od najemców (użytkowników) lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i innych przypadających wpłat od klientów Zamawiającego,2) kaucji mieszkaniowych,3) wadium przetargowych,2. dokonywanie wypłat gotówkowych z tytułu:1) zwrotu nadpłaty za czynsz oraz media,2) zwrotu kosztów wynikających z wystawionych dokumentów księgowych,3) z tytułu zaliczek, delegacji oraz innych rozliczeń z pracownikami Zamawiającego,4) zwrotu wadium przetargowych,5) innych wypłat zleconych i zatwierdzonych przez Zamawiającego,3. otwarcie rachunku pomocniczego dla Zamawiającego w celu dokonywania i rozliczania wypłat gotówkowych. Rachunek pomocniczy zasilany będzie przez Zamawiającego kwotą odpowiadającą wysokości wypłat. Wypłaty gotówki mogą być także realizowane ze środków własnych Wykonawcy, które zostaną mu zwrócone przez Zamawiającego w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zestawienia dokonanych wypłat,4. przekazywanie środków pieniężnych z tytułu przyjętych wpłat gotówkowych na wskazane rachunki bankowe Zamawiającego w dniu dokonania tych operacji, bez obciążania prowizją bankową lub inną opłatą Zamawiającego oraz osób dokonujących wpłat i wypłat,5. przekazywanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej (z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych) informacji o przyjętych wpłatach, tytułach tych wpłat oraz o wskazaniach wpłacających jak i dokonywanych wypłatach gotówkowych, w formie raportów – w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji, format oraz zakres danych zostaną uzgodnione z Zamawiającym,6. przyjmowanie wpłat w sposób i na podstawie blankietów wpłat, których wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed datą uruchomienia punktu kasowego,7. realizacja wypłat dokonywana na podstawie poleceń wypłaty i listy płac wystawionych przez Zamawiającego,8. prowadzenie punktów kasowych w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałki, wtorki i środy od 7.00 do 15.00 w czwartki od 7.00 do 17.00 natomiast w piątki od 7.00 do 13.00.Punkt kasowy nie może być czynny poza godzinami pracy Zamawiającego. W przypadku zmian godzin pracy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostosować godziny obsługi kasowej do godzin pracy Zamawiającego,9. nieodpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych:1) własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (np. rozliczenie zaliczek pracowników),2) dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. spłaty rat pożyczek),10. zapewnienie rzetelnej i sprawnej obsługi klientów Zamawiającego,11. dostosowanie na własny koszt pomieszczenia punktów kasowych do warunków pozwalających na należyte wykonanie niniejszej umowy, w szczególności wyposaży je w niezbędną infrastrukturę informatyczną i teletechniczną,12. uzgodnienie z Zamawiającym sposobu wizualizacji punktu kasowego wewnątrz budynku przed podpisaniem umowy.W celu realizacji obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie kasowe na podstawie umowy najmu zawartej dla lokalu pod obsługę kasową ul. Kościuszki 17 (siedziba ZGM) - powierzchnia lokalu 6,70 m2,- stawka czynszu 8,00 zł/m2 netto (zgodnie z Zarządzeniem Nr 393/2011 Prezydenta Miasta Rybnika),- centralne ogrzewanie 3,24 zł/m2 netto,- woda i kanalizacja ryczałt 2 m3 według ceny dostawcy,Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wynajmu pomieszczenia kasowego w siedzibie ZGM według ustalonej stawki czynszu oraz do ponoszenia rzeczywistych kosztów mediów zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.Obciążenie Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu czynszu najmu oraz kosztów mediów następować będzie na podstawie wystawionych faktur VAT.Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z ewentualną adaptacją pomieszczeń kasy wynikających z dostosowania do przepisów i wymagań obowiązujących Wykonawcę.Wykonawca może, w udostępnionych pomieszczeniach, poza realizacją przedmiotu zamówienia świadczyć inne usługi płatnicze na zasadach ogólnie przyjętych u Wykonawcy. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z realizacją przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie zapewnia usługi konwojowania gotówki.Szczegółowy zakres usługi określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.Zadanie nr 2 – Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90 w RybnikuObowiązki Wykonawcy:1. przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych z następujących tytułów:1) czynszu i innych opłat oraz odsetek od najemców (użytkowników) lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i innych przypadających wpłat od klientów Zamawiającego,2) kaucji mieszkaniowych,3) wadium przetargowych,2. dokonywanie wypłat gotówkowych z tytułu:1) zwrotu nadpłaty za czynsz oraz media,2) zwrotu kosztów wynikających z wystawionych dokumentów księgowych,3) z tytułu zaliczek, delegacji oraz innych rozliczeń z pracownikami Zamawiającego,4) zwrotu wadium przetargowych,5) innych wypłat zleconych i zatwierdzonych przez Zamawiającego,3. otwarcie rachunku pomocniczego dla Zamawiającego w celu dokonywania i rozliczania wypłat gotówkowych. Rachunek pomocniczy zasilany będzie przez Zamawiającego kwotą odpowiadającą wysokości wypłat. Wypłaty gotówki mogą być także realizowane ze środków własnych Wykonawcy, które zostaną mu zwrócone przez Zamawiającego w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zestawienia dokonanych wypłat,4. przekazywanie środków pieniężnych z tytułu przyjętych wpłat gotówkowych na wskazane rachunki bankowe Zamawiającego w dniu dokonania tych operacji, bez obciążania prowizją bankową lub inną opłatą Zamawiającego oraz osób dokonujących wpłat i wypłat,5. przekazywanie Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej (z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych) informacji o przyjętych wpłatach, tytułach tych wpłat oraz o wskazaniach wpłacających jak i dokonywanych wypłatach gotówkowych, w formie raportów – w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji, format oraz zakres danych zostaną uzgodnione z Zamawiającym,6. przyjmowanie wpłat w sposób i na podstawie blankietów wpłat, których wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed datą uruchomienia punktu kasowego,7. realizacja wypłat dokonywana na podstawie poleceń wypłaty i listy płac wystawionych przez Zamawiającego,8. prowadzenie punktów kasowych w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałki, wtorki i środy od 7.00 do 15.00 w czwartki od 7.00 do 17.00 natomiast w piątki od 7.00 do 13.00.Punkt kasowy nie może być czynny poza godzinami pracy Zamawiającego. W przypadku zmian godzin pracy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostosować godziny obsługi kasowej do godzin pracy Zamawiającego,9. nieodpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych:1) własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (np. rozliczenie zaliczek pracowników),2) dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. spłaty rat pożyczek),10. zapewnienie rzetelnej i sprawnej obsługi klientów Zamawiającego,11. dostosowanie na własny koszt pomieszczenia punktów kasowych do warunków pozwalających na należyte wykonanie niniejszej umowy, w szczególności wyposaży je w niezbędną infrastrukturę informatyczną i teletechniczną,12. uzgodnienie z Zamawiającym sposobu wizualizacji punktu kasowego wewnątrz budynku przed podpisaniem umowy.W celu realizacji obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie kasowe na podstawie umowy najmu zawartej dla lokalu pod obsługę kasową ul. Patriotów 90 (AZB Nr 2):- powierzchnia lokalu 9,65 m2,- stawka czynszu 8,00 zł/m2 netto (zgodnie z Zarządzeniem Nr 393/2011 Prezydenta Miasta Rybnika),- centralne ogrzewanie 2,94 zł/m2 netto,- woda i kanalizacja ryczałt 2 m3 według ceny dostawcy.Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wynajmu pomieszczenia kasowego w AZB Nr 2 według ustalonej stawki czynszu oraz do ponoszenia rzeczywistych kosztów mediów zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ.Obciążenie Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu czynszu najmu oraz kosztów mediów następować będzie na podstawie wystawionych faktur VAT.Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z ewentualną adaptacją pomieszczeń kasy wynikających z dostosowania do przepisów i wymagań obowiązujących Wykonawcę.Wykonawca może, w udostępnionych pomieszczeniach, poza realizacją przedmiotu zamówienia świadczyć inne usługi płatnicze na zasadach ogólnie przyjętych u Wykonawcy. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z realizacją przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie zapewnia usługi konwojowania gotówki.Szczegółowy zakres usługi określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66110000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-05