Roboty budowlane polegające na remoncie wybranych pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie

Order Newsletter: 457601 Position: (oferta nr 3635996)

Client
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
State
podkarpackie
Address
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
E-Mail
przetargi@erzeszow.pl
Created
2022-11-24

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów podkarpackie REGON 000650614

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane polegające na remoncie wybranych pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń pralni, suszarni, prasowalni i łazienki w budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie.Zakres robót budowlanych obejmuje skucie płytek posadzkowych wraz z podłożem, likwidacja różnicy poziomów, demontaż rurociągów: żeliwnych, stalowych wraz z montażem nowych rurociągów w kanałach przełazowych, wymiana podejść wody ciepłej i zimnej, instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej, demontaż i montaż nowych łączników i gniazd podtynkowych, wymiana opraw oświetleniowych, skucie płytek ściennych wraz z położeniem nowych, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów, biały montaż z armaturą, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie, wyposażenie stałe wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi dla prawidłowej realizacji inwestycji.Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia robót. Teren robót, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają ekspertyza techniczna, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SWZ. Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy.Zamawiający dołącza przedmiar robót, jednocześnie informuje, że wskazane w przedmiarach wielkości robót budowlanych są orientacyjne, stanowią materiał pomocniczy w celu przybliżenia technologii wykonania robót i mają poinformować Wykonawców wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia.Zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy z dn. 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania musi wynosić co najmniej 10%.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information