Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń

Order Newsletter: 457604 Position: (oferta nr 3635994)

Client
Miasto Ustroń
State
śląskie
Address
43-450 Ustroń, Rynek 1
Phone
+48338579300
Fax
+48338579330
www
www.ustron.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@ustron.pl
Created
2022-11-24

Miasto Ustroń

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń śląskie tel. +48338579300 fax. +48338579330 REGON 072182344 www.ustron.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów. Szczegółowe rodzaje oraz ilości zostały określone w formularzu cenowym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył co najmniej jedną placówkę świadczącą usługi pocztowe dla Zamawiającego na terenie Miasta Ustroń, w której Zamawiający będzie mógł nadać przesyłki pocztowe w wyznaczonym do tego celu okienku oraz składać dokumentację związaną z realizacją przedmiotu zamówienia. Adres placówki na ww. usługi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed podpisaniem umowy i zostanie on wpisany do umowy. Placówka powinna mieścić się w promieniu nie większym niż 1 km od siedziby Zamawiającego i musi być czynna we wszystkie dni robocze z wyjątkiem sobót co najmniej pięć dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa, co najmniej 7 godzin dziennie. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego odbioru przesyłek kurierskich z siedziby Zamawiającego po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług, które wykonuje siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców.Wykonawca, który nie jest operatorem wyznaczonym zobowiązany jest do odbierania z siedziby Zamawiającego przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego oraz do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu odrębnego zestawienia ilościowo wartościowego nadanych przesyłek, potwierdzonego przez operatora wyznaczonego. Wykonawca zobowiązany jest do nadania tych przesyłek u operatora wyznaczonego w dniu odbioru od Zamawiającego.Zamawiający dopuści nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego pod warunkiem zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego. Zamawiający w ramach zamówienia dopuszcza świadczenie usługi reprezentacji i usługi płatniczej. Zamawiający dopuszcza umieszczanie na przesyłce listowej lub paczce pocztowej odmiennych elementów oznaczenia dla części przesyłek, tj. znaku opłaty pocztowej i/lub nadruku/odcisku pieczęci.Wykonawca powinien posiadać odpowiednią liczbę placówek zdawczo-odbiorczych, w celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki. Odnośnie dostępności placówek Wykonawca winien spełniać zapisy określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r., w sprawie warunków wykonywania usług pocztowych przez operatora wyznaczonego Placówki winny być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64100000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02