Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku - 2-gie postępowanie

Order Newsletter: 457614 Position: (oferta nr 3635990)

Client
GMINA KOŚCIELISKO
State
małopolskie
Address
34-511 Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 101
E-Mail
przetargi@gminakoscielisko.pl
Created
2022-11-24

GMINA KOŚCIELISKO

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA KOŚCIELISKO ul. Nędzy Kubińca 101 34-511 Kościelisko małopolskie REGON 491892305

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku - 2-gie postępowanie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji zbiornika wody i hydroforni „DBOR” w Kościelisku oraz doposażenie w system monitoringu zbiornika wody „Salamandra” oraz zbiornika wody „Kowalczyk”.1) Zakres zamówienia obejmuje:a) Dostawę montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego 2 x 11 kW zasilającego zbiornik „Salamandra”b) Dostawa montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego 2 x 5,5 kW zasilającego zbiornik „Kowalczyk”c) Wymiana armatury oraz przewodów rurowych w pomieszczeniu technologicznym zbiornika i hydroforni „DBOR” w Kościeliskud) Modernizacja instalacji elektrycznej zbiornika i hydroforni „DBOR” w Kościelisku e) Modernizacja aparatury kontrolnej pomiarowej i automatyki (AKPIA)f) Wykonanie chmurowego systemu wizualizacji pracy zbiorników i hydroforni (system SCADA)g) Pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa: dokumentów, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, etc. – które są lub mogą być niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.h) Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla części instalacyjnej, elektrycznej oraz AKPiA zawierającej między innymi:- Projekt powykonawczy zawierający dokładną inwentaryzację zrealizowanych robót w zakresie rozwiązań budowlanych i materiałowych, detali, urządzeń, instalacji i wyposażenia technicznego, elektrycznego i AKPiA - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej PDF i edytowalnej (ePlan).- Dokumentację fotograficzną z realizacji prac.- Instrukcję obsługi i konserwacji systemu sterowania monitoringu hydroforni - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej (PDF i edytowalnej).- Dokumenty DTR, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu.- Cesja kart SIM.- Oświadczenie o dokonaniu opłaty umożliwiającej działanie chmurowego systemu SCADA w czasie obowiązywania gwarancjii) Systematyczne gromadzenie dokumentów potwierdzających wykonanie prac (dokumentacja budowy) – prowadzone w trakcie realizacji robót. j) Prowadzenie starannej dokumentacji fotograficznej procesu budowy (obrazującej stan te-renu budowy oraz wszelkich znajdujących się na nim obiektów, przed rozpoczęciem oraz w trakcie realizacji prac oraz ewentualne przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information