Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do SWPZZPOZ w Radomiu

Order Newsletter: 457621 Position: (oferta nr 3635985)

Client
Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
State
mazowieckie
Address
26-607 Radom, Krychnowicka 1
E-Mail
anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Created
2022-11-24

Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym Krychnowicka 1 26-607 Radom mazowieckie REGON 670204531

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do SWPZZPOZ w Radomiu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa mięsa zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZDostawa wędlin zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZDostawa drobiu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15110000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 9. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 900,00 (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset i 00/100).W przypadku złożenia ofert częściowych wysokość wadium dla każdego Zadania wynosi odpowiednio:Zadanie 1 Mięso - 1 300,00 PLN (słownie złotych: tysiąc trzysta i 00/100)Zadanie 2– Wędliny - 2 600,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące dwieście i 00/100)Zadanie 3 – Drób - 1000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc i 00/100 )1) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer32 1050 1793 1000 0090 3276 0580 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02