DOSTAWA LEKÓW

Order Newsletter: 457622 Position: (oferta nr 3635984)

Client
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO
State
wielkopolskie
Address
60-631 Poznań, ul. Dojazd 34
E-Mail
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl
Created
2022-11-24

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO

Section I - The contracting

I.1) Name and address: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO ul. Dojazd 34 60-631 Poznań wielkopolskie REGON 631178710

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA LEKÓW

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Płyny infuzyjne + roztwory do przepłukiwania - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZVinblastin - import Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZPROPOFOLUM - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację oasortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.Preparat do chirurgicznej dezynfekcji rąk - produkt leczniczy lub produkt biobójczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierającyinformację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33600000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, dotyczy Części 1.2. Wadium wynosi 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 0/100)3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wszystkie wymogi odnośnie wadium wskazane w Części XII SWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02