Rozbudowa drogi gminnej Nr 161005N Spręcowo-Rozgity – w systemie zaprojektuj i wybuduj

Order Newsletter: 457629 Position: (oferta nr 3635979)

Client
Gmina Dywity
State
warmińsko-mazurskie
Address
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32
Phone
89/524-76-40,
Fax
895 120 124
www
http://www.bip.ugdywity.pl/
E-Mail
ug@ugdywity.pl ,
Created
2022-11-24

Gmina Dywity

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dywity ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity warmińsko-mazurskie tel. 89/524-76-40, fax. 895 120 124 REGON 510742971 http://www.bip.ugdywity.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa drogi gminnej Nr 161005N Spręcowo-Rozgity – w systemie zaprojektuj i wybuduj

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi Rozgity – Spręcowo w systemie zaprojektuj i wybuduj.W ramach postepowania przewiduje się:– opracowanie dokumentacji projektowej, – uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego, projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do wykonania Etapu I i II zgodnie z koncepcją PFU, – wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem na podstawie uzyskanego prawomocnego pozwolenia na budowę objętego Etapem I i II zgodnie z koncepcją PFU. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ustawy wskazano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PF-U) zawartym w załączniku nr 10 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.3.Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku - Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27 8857 0002 3001 0006 3890 0003, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, z dopiskiem „Wadium – Rozbudowa drogi gminnej Nr 161005N Spręcowo-Rozgity – w systemie zaprojektuj i wybuduj”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie pr

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-09