Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice.

Order Newsletter: 457630 Position: (oferta nr 3635978)

Client
Gmina Cewice
State
pomorskie
Address
84-312 Cewice, W. Witosa 16
Phone
59 861-34-60
Fax
59 861-34-62
www
www.cewice.pl
E-Mail
sekretariat@cewice.pl
Created
2022-11-24

Gmina Cewice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Cewice W. Witosa 16 84-312 Cewice pomorskie tel. 59 861-34-60 fax. 59 861-34-62 REGON 770979750 www.cewice.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmieszanych i segregowanych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu zorganizowanym przez Gminę Cewice.Zakres usługi jest następujący:2.2.Do Instalacji komunalnej dostarczane będą odpady:1) zmieszane odpady komunalne (20 03 01)2) opakowania z papieru i tektury (15 01 01)3) zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)4) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)5) opakowania ze szkła (15 01 07)6) zużyte opony osobowe (16 01 03)7) Inne niewymienione odpady (17 01 82)8) odpady kuchenne ulęgające biodegradacji (20 01 08)9) odzież (20 01 10)10) leki (20 01 32)11) baterie i akumulatory (20 01 34)12) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 35*)13) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36)14) popiół z palenisk domowych (20 01 99)15) odpady ulegające biodegradacji (20 02 01)16) odpady wielkogabarytowe (20 03 07)Odpady z terenu Gminy Cewice będą dostarczane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.2.3.Szacunkowa ilość odpadów, która w ciągu 12 miesięcy zostanie dostarczona do Instalacji komunalnej została określona w poniższej tabeli:Szczegółowy zakres i sposób wykonywania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do postępowania.2.4.Zamawiający wymaga, aby odległość Instalacji komunalnej znajdowała się jak najbliżej granic administracyjnych Gminy Cewice.2.5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał zagospodarowanie przekazanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) osobiście i wyłącznie w instalacji będącej własnością Wykonawcy.2.6.Wymagania dla bazy magazynowej:1) Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynową na terenie, do którego posiada tytuł prawny.2) Teren bazy powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.3) Na terenie bazy magazynowej powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia i zagospodarowania odpadów4) Teren bazy magazynowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624).Pozostałe informacje1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty , że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.2. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych przedmiotem zamówienia, określonych w punkcie 2.5. opisu przedmiotu zamówienia. 3. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych 4. Zamawiający wymaga, aby teren Instalacji Komunalnej zapewniał warunki odpowiednie do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami poruszania się, które dowozić będą zebrane z terenu gminy odpady komunalne1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) ważenie odpadów dostarczonych przez podmiot odbierający odpady zebrane z terenu Gminy Cewice, 2) sortowanie odpadów komunalnych, 3) kompostowanie odpadów komunalnych,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-09