Zakup licencji oprogramowania serwerowego

Order Newsletter: 457634 Position: (oferta nr 3635976)

Client
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
State
podlaskie
Address
15-062 Białystok, Warszawska 13 lok. 7U
Phone
85 869 6283
E-Mail
zamowienia@cui.bialystok.pl
Created
2022-11-24

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku Warszawska 13 lok. 7U 15-062 Białystok podlaskie tel. 85 869 6283 REGON 381754873

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup licencji oprogramowania serwerowego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących licencji Oprogramowania:1) Microsoft Windows Server Datacenter 2022 Core License w liczbie 96 core (pakiety po 2 core) lub licencji równoważnych, bez asysty technicznej (Software Assurance) na potrzeby Obsługiwanych Jednostek, w ramach infrastruktury zarządzanej przez Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, 2) Microsoft Windows SQL Server Standard w liczbie 4 core lub licencji równoważnych, wraz z 3 letnią asystą techniczną (Software Assurance), na potrzeby Obsługiwanych Jednostek, w ramach infrastruktury zarządzanej przez Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, 3) Microsoft Windows Remote Desktop Services 2022 User CAL (Client Access License) lub licencji równoważnych, wraz z 3 letnią asystą techniczną (Software Assurance), w liczbie 100 szt., na potrzeby Obsługiwanych Jednostek, w ramach infrastruktury zarządzanej przez Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.Rozwiązania równoważne:1) w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności.2) w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.3) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 000,00 zł.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 280).3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 40 1240 1154 1111 0010 8668 5358. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium – CUI-VII.271.1.56.2022.JK”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ORYGINAŁ gwarancji lub poręczenia, w postaci elektroniczn

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02