Usługa wycięcia drzew na terenie Oddziału Malta, ul. Wiankowa 3 w Poznaniu.

Order Newsletter: 457635 Position: (oferta nr 3635975)

Client
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
State
wielkopolskie
Address
61-553 Poznań, Jana Spychalskiego 34
E-Mail
zp@posir.poznan.pl
Created
2022-11-24

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań wielkopolskie REGON 630603890

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa wycięcia drzew na terenie Oddziału Malta, ul. Wiankowa 3 w Poznaniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wycięcia 20 drzew rosnących w Poznaniu, w rejonie zbiornika wodnego Malta (dane ewidencyjne działek na których rosną drzewa oraz ich charakterystyka określona została w załączniku nr 1 do Specyfikacji - opis przedmiotu zamówienia). Jest to zakres podstawowy, gwarantowany zamówienia. Zamawiający posiada decyzje właściwego organu administracji, które zezwalają na dokonanie wycinki tych drzew. 2. Zamawiający ustanawia w niniejszym postępowaniu prawo opcji, którym jest wycięcie 40 drzew (dane ewidencyjne działek na których rosną drzewa oraz ich charakterystyka określona została w załączniku nr 1 do Specyfikacji - opis przedmiotu zamówienia) rosnących w obrębie Oddziału Malta. Zamawiający skorzysta z prawa opcji po uzyskaniu decyzji właściwego organu administracji, które zezwolą na dokonanie wycinki drzew. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji (w formie lub postaci elektronicznej) zostanie przekazane pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie nie później niż do dnia 16 grudnia 2022 roku. Zamawiający wykona zadanie w terminie do dnia 28 grudnia 2022 roku.Zamawiający załącza mapę (załącznik nr 2), na której zaznaczone są drzewa przeznaczone do usunięcia (zarówno objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji). 3. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż: 100 000,00 złotych (sto tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną, deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (kopia, oryginał do wglądu).4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących usługi składające się na przedmiot zamówienia. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że wskazane osoby będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia.5. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się oraz zastosowania Zarządzenia nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew – link do zarządzenia:https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77211400-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02