„Usługa ochrony mienia instalacji IK-MBP i składowiska odpadów w Promniku, gm. Strawczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Promniku”

Order Newsletter: 457099 Position: (oferta nr 3635971)

Client
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROMNIKU
State
świętokrzyskie
Address
26-067 Promnik, ul. Świętej Tekli 62
E-Mail
biuro@pgo.kielce.pl
Created
2022-11-24

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROMNIKU

Section I - The contracting

I.1) Name and address: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROMNIKU ul. Świętej Tekli 62 26-067 Promnik świętokrzyskie REGON 292433971

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Usługa ochrony mienia instalacji IK-MBP i składowiska odpadów w Promniku, gm. Strawczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Promniku”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia instalacji IK-MBP i składowiska odpadów w Promniku, gm. Strawczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o w Promniku. Ochrona mienia na składowisku odpadów wraz z instalacją IK-MBP prowadzona będzie przez 2-ch pracowników Wykonawcy zamówienia – jeden na posterunku stałym w pomieszczeń punktu Zespołu Ewidencyjnego ze stanowiskiem systemu kontroli dostępu i CCTV wraz z możliwością korzystania z pomieszczeń socjalno-bytowych, drugi – dozór ruchomy, który będzie patrolował teren składowiska odpadów i zakładu w granicach ogrodzenia oraz z zewnątrz Bud. Adm.-Biurowy z częstotliwością min. co 1 godz. oraz będzie pełnił funkcję doraźnego patrolu interwencyjnego. W celu kontroli realizacji patrolu Wykonawca rozmieści na jego trasie zbliżeniowe punkty kontrolne (8 szt.) – raporty miesięczne z czytnika transporderów zbliżeniowych potwierdzające realizację harmonogramu patrolowania będą załączane do faktur Wykonawcy i podlegać weryfikacji przed potwierdzeniem prawidłowości realizacji usługi w danym okresie objętym fakturą z załączonym raportem. Dodatkowo Wykonawca zapewni dodatkowych 2-ch pracowników do patrolowania terenu składowiska odpadów oraz magazynów surowców wtórnych na okres do 2 miesięcy łącznie przez cały okres trwania umowy (po uprzednim zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego). 1) Podstawowa ochrona mienia odbywać się będzie wg następującego porządku:• Dni robocze: Poniedziałek - Piątek od godziny 22:00 do godz.6:00 dnia następnego• Weekendy i dni ustawowo wolne od pracy (święta): kontynuacja całodobowa z dnia poprzedzającego• Razem godzin miesięcznie to ok. 780 • Razem godzin w trakcie trwania umowy to ok. 39002) Dodatkowa ochrona do 2 miesięcy przez cały okres trwania umowy :• Dni robocze: Poniedziałek - Piątek od godziny 22:00 do godz.6:00 dnia następnego• Weekendy i dni ustawowo wolne od pracy (święta): kontynuacja całodobowa z dnia poprzedzającego• Razem godzin miesięcznie to ok. 780 • Razem godzin trakcie trwania umowy to ok. 15603) Kalkulację cenową oferty należy opracować w oparciu o czas pracy pracowników ochrony oraz inne koszty obejmujące przedmiot zamówienia.4) Wykonawca realizował będzie zamówienie osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w wieku poniżej 65 roku życia, niekaranymi i legitymującymi się min. 2-letnim stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony(Zamawiający na czas urlopów i usprawiedliwionej nieobecności pracownika ochrony dopuszcza zastępstwa tych osób na podstawie umowy o pracę) 5) Czas obowiązywania umowy to 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 6) Wykonawca zamówienia będzie wykonywał obowiązki zgodnie z przepisami prawa uwzględniając ustawę z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia oraz wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego.7) Usługa ochrony mienia musi być wykonana profesjonalnie. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać urządzenia do komunikowania się ze sobą podczas patrolowania terenu, objętego niniejszą specyfikacją oraz posiadać możliwość wezwania wsparcia zewnętrznego w przypadku zaistnienia takiej konieczności.8) Wykonawca prowadzi odpowiednią dokumentację związaną z usługą ochrony mienia Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. W terminie do piątego dnia następującego po miesiącu świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany będzie do składania Zamawiającemu książki dyżurów prowadzonej w miesiącu poprzedzającym.9) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie, w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy, należytej staranności przy wykonywaniu umowy.10) W ramach dyżurów pracownik Wykonawcy zobowiązany jest do dokumentowania regularnych obchodów obiektu o częstotliwości co najmniej 1 raz na pół godziny w porze nocnej (między godz. 22:00 a 6:00).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium w wysokości:1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02