Dostawa cystoskopów giętkich w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Order Newsletter: 457108 Position: (oferta nr 3635966)

Client
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
State
łódzkie
Address
97-400 Bełchatów, Czapliniecka 123
Phone
44 63 58 236, 44 63 58 208,
Fax
44 63 58 208
www
www.szpital-belchatow.pl
E-Mail
z.publiczne@szpital-belchatow.pl,
Created
2022-11-24

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Czapliniecka 123 97-400 Bełchatów łódzkie tel. 44 63 58 236, 44 63 58 208, fax. 44 63 58 208 REGON 000306503 www.szpital-belchatow.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - inny zamawiającysamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa cystoskopów giętkich w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cystoskopów giętkich w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33125000-2 - Urządzenia do badań urologicznych3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa cystoskopów giętkich (10 szt.) w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w związku z przyznaną Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie dotacją Ministerstwa Zdrowia.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. parametry techniczno-funkcjonalne, w tym wymagania jakościowe znajduje się w Załączniku nr 5 do SWZ.3) Oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty, w tym deklaracje zgodności, jest zgodny z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.4) Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasad współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33125000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information