Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Order Newsletter: 457116 Position: (oferta nr 3635960)

Client
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
State
świętokrzyskie
Address
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogoskiego 3
Phone
412 672 100
Fax
412 672 110
Created
2022-11-24

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogoskiego 3 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie tel. 412 672 100 fax. 412 672 110 REGON 291009834

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i montażowych związanych z realizacją zadania objętego dofinansowaniem z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa ul. Trzeciaków”.2. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano do realizacji zakres robót budowlanych i montażowych dotyczących budowy drogi gminnej klasy Z (zbiorcza) na odcinku o długości 438,7m (od km 0+000 do km 0+438,7), w tym:− wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z mieszkanki SMA o szerokości podstawowej 7,0m,−budowę dodatkowej jezdni odpowiadającej parametrom technicznym drogi klasy D (dojazdowej) w projektowanym pasie drogowym drogi gminnej klasy Z do obsługi komunikacyjnej działek przylegających do pasa drogowego o łącznej długości 408,3mb,− budowę jednostronnej ścieżki rowerowej szerokości 2,0m,− budowę obustronnych chodników szerokości 2,0m oraz 1,5m przy ścieżce rowerowej,− budowę systemu odwodnienie drogi w postaci: sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzenie wód opadowych projektowanym wylotem do „Cieku Denkowskiego” oraz wpustów ulicznych z wyłączeniem przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,− budowę kanału technologicznego,− budowę sieci oświetlenia ulicznego,− budowę zajadów indywidualnych i zjazdu publicznego,− budowę skrzyżowania skanalizowanego z droga powiatową nr 0662T, ul. Siennieńską, − przebudowę drogi powiatowej nr 0662T ul. Siennieńskiej,− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, − przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z budowa drogi, tj.: przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej,− przebudowę sieci wodociągowej,− rozbiórkę ogrodzeń w granicach projektowanego pasa drogowego,− wycinkę kolidującej zieli, w tym wycinkę drzew,− wykonanie nasypów i wykopów.w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ oraz określony w przedmiarach robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia upływu terminu związania ofertą.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-09