DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

Order Newsletter: 457120 Position: (oferta nr 3635958)

Client
Powiat Tczewski
State
pomorskie
Address
83-110 Tczew, Piaskowa 2
E-Mail
zp@powiat.tczew.pl
Created
2022-11-24

Powiat Tczewski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Tczewski Piaskowa 2 83-110 Tczew pomorskie REGON 191675267

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, zmniejszonych i ciągnikowych, do przyczep, motorowerowych, zabytkowych, indywidualnych oraz odbiór z siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w celu ich zniszczenia w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie i zagospodarowania ich zgodnie z przepisami o odpadach.4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem tablic w miejsce wskazane przez Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego oraz dostarczenie niezbędnej ilości pojemników dla wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.4.3 Biorąc pod uwagę długoletnie doświadczenie Zamawiającego w realizacji analogicznych zamówień, Zamawiający szacuje ilość tablic rejestracyjnych objętych przyszłym zamówieniem w sposób następujący: Lp. Rodzaje i wzory tablic rejestracyjnych Ilość1. Tablice samochodowe jednorzędowe 5 000 kpl2. Tablice samochodowe dwurzędowe 30 kpl3. Tablice samochodowe zmniejszone 50 kpl4. Tablice motocyklowe dwurzędowe 500 szt.5. Tablice motorowerowe dwurzędowe 200 szt.6. Tablice indywidualne 50 kpl7. Tablice zabytkowe 50 kpl8. Tablice tymczasowe 50 kpl4.4 Ilości poszczególnych rodzajów tablic mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Mając na uwadze zapis art. 433 pkt 4 Ustawy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający wskazuje minimalną wartość zamówienia na poziomie 30% wartości wynagrodzenia, które będzie wynikać z zawartej umowy z Wykonawcą. W przypadku zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy ceny tablic rejestracyjnych pozostaną bez zmian, z zastrzeżeniem zapisu w §5 Projektowanych postanowień umowy (Załącznika Nr 5 do SWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34928472-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 18.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).18.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia terminu związania ofertą.18.3 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:18.3.1 pieniądzu,18.3.2 gwarancjach bankowych,18.3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,18.3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).18.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Tczewie: 28 8345 0006 2002 0000 4564 0003.Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.37.2022”18.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o któryc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-02