Budowę obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną- drugie postępowanie.

Order Newsletter: 457135 Position: (oferta nr 3635948)

Client
Gmina Węgierska Górka
State
śląskie
Address
34-350 Węgierska Górka, Zielona 43
Phone
338609742
Fax
338609741
Created
2022-11-24

Gmina Węgierska Górka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Węgierska Górka Zielona 43 34-350 Węgierska Górka śląskie tel. 338609742 fax. 338609741 REGON 072182746

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowę obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną- drugie postępowanie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące Budowę obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną - drugie postępowanie.2. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzują: 1) Projekt Techniczny – Branża Architektoniczna, Konstrukcyjna, Sanitarna, Elektryczna, Drogowa, Projekt Organizacji Ruchu2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;3) Przedmiary robót łącznie stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania udzielone w ramach pierwszego postępowania. Odpowiedzi te należy stosować odpowiednio.3. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Przeprowadzenie wizji nie jest warunkiem dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszą SWZ, Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Projektem Umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z powyższymi dokumentami nie zwalnia Wykonawcy m. in. od obowiązku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w niej wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.5. Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność w szczególności za:1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy;3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi;4) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45211350-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information