DOSTAWA KOMPAKTOWEGO REOMETRU MODUŁOWEGO

Order Newsletter: 457137 Position: (oferta nr 3635947)

Client
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
State
zachodniopomorskie
Address
70-310 Szczecin, al. Piastów 17
E-Mail
dzp@zut.edu.pl
Created
2022-11-24

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17 70-310 Szczecin zachodniopomorskie REGON 320588161

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA KOMPAKTOWEGO REOMETRU MODUŁOWEGO

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) fabrycznie nowego, wolnego od wad prawnych i fizycznych kompaktowego reometru modułowego wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz wyposażeniem. 2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum: 1) SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU wraz z dedykowanym oprogramowaniem i wyposażeniem w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia SPRZĘTU”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie SPRZĘTU i innych elementów wyposażenia do wskazanego pomieszczenia;2) PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia SPRZĘTU, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia SPRZĘTU stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie, wykonanie konfiguracji, w tym w razie potrzeby konfiguracji informatycznej) poszczególnych, elementów składających się na Sprzęt, a także wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy);3) Udzielenie Zamawiającemu GWARANCJI NA OKRES 24 MIESIĘCY wraz z dokumentami potwierdzającymi jej udzielenie o ile są wymagane na zaoferowane, dostarczone i wydane Zamawiającemu OPROGRAMOWANIE;4) Udzielenie Zamawiającemu GWARANCJI NA ZAOFEROWANE, DOSTARCZONE I WYDANE ZAMAWIAJĄCEMU NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE (SPRZĘT), przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU.5) PRZEPROWADZENIE U ZAMAWIAJĄCEGO (w Miejscu Dostarczenia SPRZĘTU) stosownego jednodniowego szkolenia instruktażowego, co najmniej dla 5 osób, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników SPRZĘTU) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji; 6) WYDANIE ZAMAWIAJĄCEMU: a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty);b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) SPRZĘTU i Oprogramowania (Instrukcji Obsługi);c) Innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do korzystania ze SPRZĘTU lub zostały wymienione w Załączniku nr 2 SWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru OPROGRAMOWANIA. Przez dokumenty, o których mowa powyżej, rozumie się również nośniki oprogramowania w takim zakresie, w jakim są dla niego wymagane w Załączniku nr 2 SWZ.3. Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programów komputerowych) z załącznika nr 2 SWZ. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze SPRZĘTU po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest minimum licencja pełna, jednostanowiskowa, bezterminowa z możliwością instalacji na nieograniczonej liczbie komputerów.4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU takie jak:1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady;2) Certyfikat CE dla SPRZĘTU; 3) Aktualizacja oprogramowania w przypadku jeśli producent oferuje aktualizację (programów komputerowych), o których mowa w ust. 5 powyżej minimum przez okres udzielonej gwarancji na SPRZĘT.5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE (o ile ma zastosowanie), zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla SPRZĘTU elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806).6. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.7. Szczegółowo zakres i sposób spełnienia świadczeń związanych z niniejszym zamówieniem, jak i też inne warunki realizacji zamówienia określa Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 5SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38428000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information