ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MŁAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31 W MŁAWIE.

Order Newsletter: 457145 Position: (oferta nr 3635943)

Client
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
State
mazowieckie
Address
06-500 Mława, 18 Stycznia 14
Phone
236543254
Fax
236543254
www
www.tbs-mlawa.pl
E-Mail
sekretariat@tbs-mlawa.pl
Created
2022-11-24

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 18 Stycznia 14 06-500 Mława mazowieckie tel. 236543254 fax. 236543254 REGON 130833950 www.tbs-mlawa.pl

I.2) Type of contracting: spółka będąca własnością w 100% Miasta Mława

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MŁAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31 W MŁAWIE.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Mławie przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 na działce o nr ew. 3859/1. Zakres zamówienia obejmuje m. in.:1) Roboty budowlane, rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe, wykończeniowe, w tym:- rozbiórka istniejącego dachu pokrytego eternitem falistym,- rozbiórka stropu nad parterem o konstrukcji drewnianej,- wykonanie nowego stropu nad parterem żelbetowego gr. 12 cm,- rozbudowa budynku o klatkę schodową- ławy żelbetowe, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego, schody wewnętrzne żelbetowe na płycie gr. 12 cm,- nadbudowa budynku,- wykonanie konstrukcji dachu,- wykonanie poszycia i ocieplenia z warstwami izolacji powierzchni dachu,- pokrycie dachu blachą płaską na rąbek stojący, montaż płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich,- wykonanie trzpieni żelbetowych i wieńca żelbetowego opaskowego w poziomie projektowanego stropu,- wykonanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego,- dostawa i montaż nadproży prefabrykowanych z belek L-19,- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grafitowym o gr. 15 cm,- wykonanie elewacji z tynku cienkowarstwowego silikonowego,- rozbiórka istniejących kominów, wykonanie nowych kominów spalinowych i wentylacyjnych z cegły pełnej,- dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,- dostawa i montaż ław kominiarskich oraz barier śniegowych (nie ujęte w kosztorysie),- roboty wykończeniowe w nowopowstałych lokalach mieszkalnych (wykonanie izolacji, posadzek, podłóg, tynków wewnętrznych, okładzin, sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów),- zagospodarowanie terenu wokół budynku (wykonanie nawierzchni utwardzonych- parkingi, podesty),- wykonanie opaski betonowej szerokości min 0,5m,- wyposażenie lokali mieszkalnych w urządzenia: sedesy, umywalki z bateriami, wanny z bateriami, kuchnie indukcyjne wolnostojące czteropalnikowe,2) Roboty instalacyjne:- wykonanie instalacji w lokalach mieszkalnych, na częściach wspólnych wraz z podłączeniem do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, ogrzewania wraz z montażem grzejników, instalacji odgromowej,- wykonanie nowego przyłącza elektrycznego od skrzynki oraz WLZ dla nowopowstałych lokali, Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej.3) wykonanie dodatkowych czynności towarzyszących:- zakup i montaż tablicy informacyjnej,- zajęcia pasa drogowego na czas budowy w przypadku takiej konieczności (nie dotyczy dróg gminnych), - uporządkowanie terenu prac oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenu zajętego czasowo na potrzeby budowy, - wywóz oraz utylizacja gruzu, płyt azbestowych itp., - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,- roboty przygotowawcze (np. zabezpieczenia placu budowy, ustawienia obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących obiektów przed uszkodzeniami, prace których nie zawierają przedmiary robót, a które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).- przygotowania wszelkich dokumentów koniecznych do zakończenia inwestycji celem zgłoszenia w PINB w terminie. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wniosek podpisuje Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie najpóźniej do dnia końcowego odbioru robót,- ubezpieczenie budowy w okresie realizacji prac. Ww. czynności Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący zakres wskazany w ust. 1 określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawierająca: 1) projekt architektoniczno-budowlany,2) projekty budowlane i wykonawcze,3) STWiORB,4) przedmiary robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).2. Wadium może być wniesione w następujących formach:1) pieniądzu, na rachunek bankowy nr 31 2030 0045 1110 0000 0410 9340,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty w oryginale, w postaci elektronicznej.4. Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 2 pkt 1.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-13