Przebudowa ul. Seminarialnej w Rogoźnie

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3624582)

Client
Gmina Rogoźno
State
wielkopolskie
Address
64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2 2
Phone
67 26 84 400
Fax
67 26 18 075
www
www.rogozno.pl
E-Mail
um@rogozno.pl
Created
2022-06-09

Gmina Rogoźno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 2 64-610 Rogoźno wielkopolskie tel. 67 26 84 400 fax. 67 26 18 075 REGON 57079142500000 www.rogozno.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul. Seminarialnej w Rogoźnie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie. Celem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Wykonawcy przebudowy 330 mb ulicy Seminarialnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 241) do skrzyżowania z ul. Biskupskiego (droga gminna). Ulica Seminarialna przebiega przez teren o charakterze miejskim na którym występuje niska i wysoka zabudowa mieszkalna oraz obiekty użyteczności publicznej (szkoły, przedszkole). Przebudowa ulicy rozpoczyna się skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego (km 0+000), a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Biskupskiego (km 0+330). Na odcinku 330m posiada nawierzchnię asfaltową oraz chodniki z płytek chodnikowych. O wym. 35x35x5. Wjazdy wybudowane są z płyt betonowych o grub. 12cm (trylinka) z tego materiału wykonany jest również parking w km 0+025 podlegający również przebudowie. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa na odcinku km 0+000÷km 0+174 str. P i km 0+174÷km 0+343 str. L posiada podbudowę z płyt betonowych grub. 15cm. Nawierzchnię na ww. odcinkach należy rozebrać i pobudować od podstaw. Chodniki i wjazdy również należy wymienić. Na odcinku km 0+193,60÷km 0+330 str. L nie przewidziano robót rozbiórkowych krawężników i chodników. Na odcinku km 0+193,60÷0+265,60 należy istniejącą nawierzchnię asfaltową wyfrezować. Na przedmiotowym odcinku stwierdzono w terenie obecność następujących urządzeń branżowych: - kanalizacja deszczowa - sieć gazowa - kanalizacja sanitarna - sieć wodociągowa - oświetlenie uliczne - linia telekomunikacyjna - linia energetyczna PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE - kategoria ulicy: ulica gminna - klasa ulicy: L - prędkość projektowana 40km/godz. - prędkość miarodajna 50km/godz. - kategoria ruchu - KR-2 - przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, po jednym dla każdego kierunku ruchu - szerokość pasa ruchu - 3,0m - szerokość chodnika - 3,0 - pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe - pochylenie poprzeczne chodników 2% (do jezdni) - szerokość zjazdów indywidualnych - 4,0m Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3. ROZWIĄZANIA SYTUACYNE Rozwiązania sytuacyjne budowanej ulicy pokazano na rysunku nr 1. W ramach zadania generalnie nie zmieniono przebiegu drogi w planie wpisując oś projektowaną w istniejącą. Projektowana trasa składa się z dwóch odcinków prostych i jednego załamania trasy. Rozbiórki: Przewiduje się rozbiórkę następujących istniejących elementów: -chodniki - krawężniki -zjazdy do posesji - parkingi - nawierzchnię asfaltową - podbudowę z płyt żelbetowych Przewidywane rozbiórki zostały zestawione w pomocniczym przedmiarze robót. PROJEKTOWANA NIWELETA Profil podłużny przedstawiono na rys. nr 2. Niweletę zaprojektowano tak, aby wyeliminować lokalne deformacje niwelety. Ponadto dowiązano się wysokościowo do istniejących wjazdów do posesji i istniejących skrzyżowań. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Konstrukcje nawierzchni ulicy przyjęto do kategorii ruchu KR-2. Przyjęte konstrukcje km 0+00÷km 0+174 str. P ½ jezdni, km 0+174÷ km 0+343 str. L ½ jezdni a) nawierzchni jezdni - warstwa odsączająca z kruszywa stabilizowanego cementem RM – 5,0 Mpa grub. 15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm grub. 20cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego KR-2 grub. 4,0cm b) nawierzchnia jezdni km 0+000÷km 0+174 str. L, km 0+174÷km0+343 str. P - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR-2 sr.gr.3,0 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2 sr.gr. 4,0cm c) nawierzchnia chodnika - kostka betonowa grub. 6cm - podsypka piaskowa grub. 3,0cm - podsypka z gruntu stabilizowanego cementem RM-2,5 MPa grub. 10cm d) nawierzchnia wjazdów - kostka betonowa grub. 8,0cm - podsypka cementowo-piaskowa grub. 3,0cm - podbudowa z chudego betonu grub. 15cm - warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem RM-5,0 Mpa, grub. 15cm Konstrukcje nawierzchni jezdni obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej w ilości 0,06m³/m. Szczegółowo konstrukcje pokazano na rys. nr 3 i 4. ODWODNIENIE Wody opadowe z nawierzchni przewiduje się odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez ścieki z kostki betonowej, wpusty uliczne i przykanaliki. Przewidziano budowę nowych wpustów TRAWNIKI Na odcinku km 0+000÷km 0+290 po stronie lewej i prawej przewidziano założenie trawników. Dokładną lokalizację i usytuowanie pokazuje rys. nr 1.kanalizacji deszczowej oraz regulację wysokościową studni rewizyjnych istniejących. Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a zwłaszcza w poszczególnych niżej wskazanych dokumentach, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (podstawą dokonania wyceny jest dokumentacja techniczna). Załączony przedmiar robót stanowi wyłącznie pomocniczy element dokumentacji przetargowej. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information