,,Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie”

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3624529)

Client
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
State
podkarpackie
Address
35-010 Rzeszów, Sokoła 13
Phone
(17) 8669 402 ,
Fax
-
www
www.wimbp.rzeszow.pl
E-Mail
wimbp@wimbp.rzeszow.pl ,
Created
2022-06-02

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Sokoła 13 35-010 Rzeszów podkarpackie tel. (17) 8669 402 , fax. - REGON 27638600000000 www.wimbp.rzeszow.pl

I.2) Type of contracting: Samorządowa instytucja kultury

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ,,Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie w ramach zadania „Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (zwane dalej „OPZ”) stanowiący załączniki nr 1 do SWZ. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku wskazania w SWZ lub załącznikach do niej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach wskazano określone normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych w SWZ lub załącznikach, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że dany materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie określić, że są równoważne.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30200000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information