Dostawa art. sypkich 2021/2022

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3623013)

Client
ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE
State
pomorskie
Address
84-200 WEJHEROWO , SOBIESKIEGO 302
Phone
58/778-79-03
Fax
58/778-79-04
www
www.zp.sw.gov.pl
E-Mail
as_wejherowo@sw.gov.pl
Created
2022-01-12

ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE SOBIESKIEGO 302 84-200 WEJHEROWO pomorskie tel. 58/778-79-03 fax. 58/778-79-04 REGON 10932000000000 www.zp.sw.gov.pl

I.2) Type of contracting: Jednostka Budżetowa Służby Więziennej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa art. sypkich 2021/2022

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, transportem na koszt wykonawcy, spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne, do siedziby - magazynu żywnościowego zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r. niżej wymienionej ilości art. sypkich: 4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 15800000-6, 15600000-4, 03200000-3. Podstawą określenia wartości szacunkowej jest średnia wartości cen zakupowych z rynku zewnętrznego. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT w 2021/2022 roku. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dynamicznego systemu zakupów 9.Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy: 10.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 10.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 10.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 10.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10.6 Transport przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko - środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne. 10.7 Surowce uzupełniające i substancje dodatkowe powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm oraz powinny być dozwolone do stosowania w przetwórstwie przedmiotowego rodzaju zamówienia. 10.8.Wymagania dla materiałów pomocniczych: Osłonki naturalne i sztuczne powinny odpowiadać wymaganiom i być dozwolone do stosowania w przetwórstwie rodzaju zamówienia. Materiały opakowaniowe muszą być dopuszczone do pakowania produktów spożywczych powyższego rodzaju zamówienia. 10.9.Wymagania ogólne dla gotowego produktu: Produkty powinny być zgodne z deklaracją składu surowcowego podanego przez Wykonawcę. 10.11. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Polskimi Normami. Musi być wolny od wad i zanieczyszczeń, musi posiadać swoistą barwę, smak i zapach. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z świeżych dat produkcji, wszystkie artykuły muszą posiadać określone terminy przydatności do spożycia i muszą być znakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 10.12.Każda dostawa częściowa asortymentu winna pochodzić z jednej wytworzonej partii i charakteryzować się tym samym terminem przydatności do spożycia. 10.13.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar opisany w niniejszej specyfikacji, na warunkach w niej określonych, zgodnie ze składanym zamówieniem przez każdą jednostkę samodzielnie zwaną dalej Zamawiającym jednostkowym. 10.14.Dostarczone produkty winny być wytwarzane zgodnie z Ustawą bezpieczeństwie żywności i żywienia i podległymi jej aktami wykonawczymi. 10.15.Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru. 10.16.Wykonawca dostarczy towar transportem własnym lub innego przewoźnika spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne. 10.17.Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru, oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 10.18.Zamawiający zamawia u Wykonawcy towar z dostawą na koszt i ryzyko Wykonawcy, magazyn Zamawiającego znajdujący się w jego siedzibie. 10.19Wykonawca winien wyrazić zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami służb ochrony Aresztu Śledczego w trakcie dostarczania towaru i pobytu na terenie Zamawiającego. 10.20.Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego w jego magazynie w oparciu o złożone zamówienie. Dostarczone produkty muszą być oznaczone w sposób umożliwiający jego identyfikację bez konieczności naruszania opakowania (ilość, rodzaj, parametry, producent, data przydatności do spożycia). 11. Zrealizowanie zamówienia oznacza: a) faktyczne dostarczenie zamówionego towaru w ustalonym terminie, b) dostarczenie w chwili dostawy faktury zgodnej z dostarczonym asortymentem, nazewnictwem według zamówienia. 12. Jeżeli w trakcie przyjęcia dostawy, podczas oceny ilościowej zostaną stwierdzone uchybienia ilościowe dostarczanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo: a) nie przyjąć danego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania faktury w przedmiotowym zakresie w chwili dostawy drogą faksową lub mailową, b) przyjąć niższą od zamówionej ilość asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania ilości przedmiotowego asortymentu na dowodzie zapłaty w chwili dostawy drogą faksową lub mailową, c) w przypadku stwierdzenia nadwyżki dostarczanego asortymentu przyjąć tylko ilość ze złożonym zamówieniem i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania ilości przedmiotowego asortymentu na fakturze w chwili dostawy drogą faksową lub mailową. 13. Ocena jakościowa będzie się odbywała poprzez ocenę organoleptyczną dostarczanego przedmiotu zamówienia, ocenę warunków transportu i pakowania. 14. Jeżeli w trakcie przyjęcia dostawy podczas oceny jakościowej zostaną stwierdzone uchybienia jakościowe Zamawiający ma prawo: a) nie przyjąć danego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania faktury w przedmiotowym zakresie w chwili dostawy drogą faksową lub mailową, b) zobowiązać Wykonawcę do wymiany przedmiotowego asortymentu, c) nie przyjąć całej dostawy wszystkich jej asortymentów, jeżeli istnieje zagrożenie, że kwestionowany parametr dostawy może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo całej dostarczonej żywności. 15. O uchybieniach stwierdzonych w trakcie realizacji oraz o podjętej decyzji przez Zamawiającego jednostkowego Wykonawca zostanie niezwłocznie zawiadomiony telefonicznie, w formie mailowej lub faksowej. 16. W przypadku zakwestionowania opinii Zamawiającego jednostkowego przez Wykonawcę dotyczącej spełnienia wymogów jakościowych dla dostarczonego asortymentu, Zamawiający jednostkowy przekaże próbki partii do akredytowanego laboratorium celem przeprowadzenia badań jakościowych dla przedmiotowego asortymentu. 17. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy zastrzeżeń w zakresie dostarczonego asortymentu, jego jakości lub ilości artykułów Wykonawca wymienia lub dostarcza zakwestionowane artykuły w terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zastrzeżenia telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu. 18. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500 zł za niewywiązanie się z terminu reklamacji określonego w umowie zamówienia. 19. Termin przydatności do spożycia przedmiotu zamówienia liczony od daty dostawy musi wynosić nie mniej niż 2 miesiące. 20. Dostawy, o których mowa w §1 następować będą partiami nie częściej niż dwa razy w miesiącu ( od poniedziałku do czwartku - oprócz świąt) transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy do magazynu żywnościowego AŚ Wejherowo w godz. 8.00 - 13.00.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15800000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information