PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 60 TYS.LITRÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3622977)

Client
Zespół Szkół Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 2
Phone
054 2822050
Fax
054 2822027
www
hubal_zsnr2@poczta.fm
E-Mail
pj48an@wp.eu
Created
2022-01-11

Zespół Szkół Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 2 87-700 Aleksandrów Kujawski kujawsko-pomorskie tel. 054 2822050 fax. 054 2822027 REGON 00023435300000 hubal_zsnr2@poczta.fm

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 60 TYS.LITRÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia : „ Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. 2. Zakres przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 09135100-5 - olej opałowy o parametrach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011 oraz z wymaganiami wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 157, poz. 1054). 4. Zapotrzebowanie na olej opałowy w 2021 r. wynosi 60 000 litrów. Podana wielkość jest ilością szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec obniżeniu lub podwyższeniu. 5. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zakupu mniejszej ilości oleju. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania. 7. Wykonawca zagwarantuje niezmienność oferowanych cen przez okres 90 dni od dnia realizacji zamówienia tj od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. 8. Wykonawca zagwarantuje niezmienny w czasie trwania umowy upust cenowy brutto od daty obowiązywania umowy. 9. Wykonawca zagwarantuje przy każdej dostawie dokument potwierdzający spełnienie warunków fizykochemicznych oleju opałowego. 10. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowania jej na badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami. Zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są wiążące dla stron i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych Wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09135100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information