Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze oraz zagospodarowania terenu

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3622973)

Client
Gmina Ścinawa
State
dolnośląskie
Address
59-330 Ścinawa, ul. Rynek 17 17
Phone
76 8412630, 8412634
Fax
76 8412600
www
http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl
E-Mail
plinda@scinawa.pl
Created
2022-01-11

Gmina Ścinawa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ścinawa ul. Rynek 17 17 59-330 Ścinawa dolnośląskie tel. 76 8412630, 8412634 fax. 76 8412600 REGON 39064756400000 http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze oraz zagospodarowania terenu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia podzielony jest na części i obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej i kosztorysowej na: a) Budowę przystani pasażerskiej na rzece Odra w Trestnie b) Budowę przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu c) Budowę przystani pasażerskiej na rzece Odra w Dziewinie d) Budowę mariny w Lubiążu 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Pozyskanie map do celów projektowych; b) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; c) Przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych na dostawę mediów: woda, energia elektryczna, zrzut ścieków; d) Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeśli będzie wymagany; e) Opracowanie instrukcji p.poż.; f) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu; g) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z rozbiciem na elementy i branże; h) Sporządzenie przedmiaru robót z rozbiciem na elementy i branże; i) Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; j) Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej; k) Opracowanie dokumentacji hydrotechnicznej; l) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z rozbiciem na branże; m) Opracowanie Studium nawigacyjno – żeglugowego; n) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany i projekty wykonawcze - we wszystkich branżach) po 6 szt każdej + 1 w wersji elektronicznej, obejmującej: − Operat wodnoprawny − Uzyskanie niezbędnych odstępstw − Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę − Uzyskanie pozwolenia na budowę 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information