Dostawa materiałów elektrycznych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620709)

Client
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
State
mazowieckie
Address
02-554 Warszawa, Aleja Niepodległości 162
Phone
225 648 608
Fax
225 648 608
www
www.sgh.waw.pl
E-Mail
dzp@sgh.waw.pl
Created
2021-09-14

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Aleja Niepodległości 162 02-554 Warszawa mazowieckie tel. 225 648 608 fax. 225 648 608 REGON 15020000000000 www.sgh.waw.pl

I.2) Type of contracting: Publiczna uczelnia wyższa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów elektrycznych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 2. Dostarczone materiały elektryczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie mogą nosić znamion użytkowania oraz muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku, tzn. bez odkształceń, nieuszkodzone mechanicznie, kompletne, oraz ogólnodostępne na rynku. Pod pojęciem ogólnodostępny na rynku, Zamawiający rozumie łatwość w nabyciu materiałów będących przedmiotem zamówienia, tj. Zamawiający oczekuje, iż zakup materiałów elektrycznych odbywać się będzie sprawnie, szybko i bez jakichkolwiek przeszkód np. konieczności dłuższego oczekiwania na dostawę. Materiały muszą być opakowane przez producenta oraz posiadać znaki identyfikujące produkt. 3. Oferowane materiały muszą posiadać stosowne atesty PZH. 4. Oferowane materiały muszą posiadać min. 12 miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia kart gwarancyjnych lub innych dokumentów do dostarczanych materiałów objętych gwarancją, a także atestów, gdy dostarczane materiały je posiadają. 5. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne materiałów, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, wymieni wadliwe materiały na nowe, oraz dostarczy je do wskazanego miejsca bez żadnej dopłaty. Okres gwarancyjny liczony jest od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia cząstkowego (zgodnie z dowodem dostawy). 6. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy określony został w formularzu Nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Zamawiający w formularzu cenowym podał nazwy handlowe zamawianych produktów umożliwiające Wykonawcom identyfikację produktu oraz jego właściwości użytkowych i technicznych. 7. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry techniczne (wymiary, parametry pracy, zastosowany materiał), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość) oraz jakościowe (wykonanie, opakowanie, estetyka, deklaracje zgodności z normami UE) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania i w tym zakresie dopuszcza produkty równoważne. 8. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferuje produkty o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż produkty oryginalne oraz spełniające te same warunki użytkowe i funkcjonalne. W takim przypadku, Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą odpowiednie dokumenty pozwalające na stwierdzenie równoważności, np. opis z aktualnego katalogu lub opis z katalogu umieszczonego na stronie internetowej z zaznaczeniem materiałów jakie Wykonawca oferuje w postępowaniu. W przypadku braku takiego katalogu oraz w odniesieniu do materiałów nie występujących w katalogach konieczne jest dołączenie opisu wszystkich pozycji z podaniem producentów materiałów lub innych informacji umożliwiających identyfikację zaoferowanego materiału. 9. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności oferowanych materiałów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania. 10. Uwaga: Podane w formularzu cenowym ilości produktów stanowią wielkość szacunkową, ogólna wartość nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż o 30%. 11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian ilościowo-rzeczowych w ramach zamawianego asortymentu, wyspecyfikowanego w wykazie materiałów, oraz ceny oferty (oznacza to możliwość zamówienia zwiększonych ilości poszczególnych materiałów kosztem zmniejszenia ilości lub niezamówienia innych) 12. Zmiany te nie mogą powodować zmian cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione materiały na własny koszt i ryzyko (transport wraz z wyładunkiem na wskazane przez Zamawiającego miejsce) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. do jednego z budynków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wymienionych poniżej: - Budynek G (główny) – al. Niepodległości 162, - Budynek A – ul. Rakowiecka 24, - Biblioteka – ul. Rakowiecka 22 B, - Budynek W – ul. Wiśniowa 41, - Dom Studenta nr 1 Sabinki – al. Niepodległości 147, - Budynek M – ul. Madalińskiego 6/8, - Dom Studenta nr 3 Grosik – ul. Madalińskiego 31/33, - Budynek C – al. Niepodległości 128; 14. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 31000000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information