Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przyrodniczej multimedialnej ścieżki edukacyjnej

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620686)

Client
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-950 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 63 63
Phone
052 518 18 01
Fax
052 518 18 02
www
bydgoszcz.rdos.gov.pl
E-Mail
zamowienia@rdos-bydgoszcz.pl
Created
2021-09-10

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 63 63 85-950 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 052 518 18 01 fax. 052 518 18 02 REGON 34051783700000 bydgoszcz.rdos.gov.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przyrodniczej multimedialnej ścieżki edukacyjnej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Informacje wprowadzające: Zadanie pod nazwą: „Opracowanie koncepcji i projektu technicznego przyrodniczej mulimedialnej ścieżki edukacyjnej” jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0003/17 pn. „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych ZCh „ZACHEM” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie to jest elementem kampanii informacyjnej i promocyjnej Projektu. II. Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji zawierającej koncepcję i projekt techniczny przyrodniczej ścieżki edukacyjnej niezbędnej do ogłoszenia przez Zamawiającego drugiego etapy realizacji zadania pod nazwą: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej”. W związku z czym przygotowana w ramach przedmiotowego zamówienia dokumentacja ma zawierać m.in. opis przedmiotu zamówienia, zgodny z ustawą Pzp, będący podstawą do przygotowania przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej”. Celem wykonania ścieżki edukacyjnej dotyczącej tematyki prowadzonych prac remediacyjnych i ich znaczenia dla środowiska i regionu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Ścieżka wykonana w technologii cyfrowej ma umożliwić dotarcie z informacją opisującą skalę i zakres początkowego skażenia środowiska gruntowo-wodnego, a następnie pozytywne skutki środowiskowe podjętych działań, jak również techniczne aspekty funkcjonowania systemu remediacyjnego do jak największej liczby mieszkańców Miasta Bydgoszczy. III. Zakres zadania Wykonawca koncepcji i projektu technicznego ścieżki edukacyjnej będzie zobowiązany do: 1. opracowania dokumentacji przedstawiającej koncepcję i projekt techniczny przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, 2. przygotowania, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy, szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla potrzeb ogłoszenia zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej”. 3. wystąpienia w imieniu Zamawiającego do właściwych organów celem uzyskania niezbędnych wymaganych przepisami prawa pozwoleń lub zgłoszeń na realizację inwestycji, a także uzyskania wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania ww. dokumentów. 4. uzyskania warunków technicznych w zakresie niezbędnym do opracowania założeń technicznych i funkcjonalnych koncepcji i projektu technicznego ścieżki edukacyjnej, 5. oszacowania, na podstawie założeń określonych w koncepcji i projekcie technicznym przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, planowanych kosztów dotyczących wykonania zadania pn.: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej”, oraz kosztów eksploatacji instalacji w okresie trwałości Projektu, tj. do roku 2028 r. lub daty późniejszej, tj. takiej do której liczony będzie termin 5 lat okresu trwałości Projektu od daty dokonania przez Instytucję Wdrażającą na rzecz Zamawiającego płatności końcowej. 6. Świadczenie usług doradczych dla Zamawiającego w okresie realizacji zadania pod nazwą: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej” w tym: a) udzielania wsparcia merytorycznego w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, b) do niezwłocznego (tj. nie później niż w okresie 24 godzin liczonych w dniach roboczych) udzielania na wezwanie (e-mailem) Zamawiającego odpowiedzi na pytania do OPZ w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, 7. Usługi doradcze będą świadczone przez Wykonawcę według potrzeb Zamawiającego, na każde pisemne (w tym przesłane pocztą elektroniczną), lub telefonicznie wezwanie/zawiadomienie. 8. W ramach zadania szacuje się do 20 roboczogodzin usług doradczych i eksperckich. Planowany termin uruchomienia zamówienia publicznego pod nazwą: „wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej” - grudzień 2020/I-II kwartał 2021. O faktycznym terminie ogłoszenia przetargu dla tego zadania Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79342200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information