Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620667)

Client
Gmina Ostrów Lubelski
State
lubelskie
Address
21-110 Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1 1
Phone
081 8520003, 8520642
Fax
081 8520642
www
http://www.ostrowlubelski.pl/
E-Mail
burmistrz2@o2.pl
Created
2021-09-09

Gmina Ostrów Lubelski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 1 21-110 Ostrów Lubelski lubelskie tel. 081 8520003, 8520642 fax. 081 8520642 REGON 43102016700000 http://www.ostrowlubelski.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Poprawa gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii.” Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami opisanymi w PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej: - projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2020 poz.1609) - w formie papierowej ( 5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); - kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013.1129) – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze). Wersja elektroniczna Dokumentacji powinna zostać opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: - Rysunki, schematy, diagramy – wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png), - Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje – wersja edytowalna (w formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf), 2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych, decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) w zakresie wynikającym z przepisów ustaw m.in. „Prawo geologiczne i górnicze”, „Prawo budowlane”, „Prawo wodne”, ”Prawo ochrony środowiska” wraz z aktami wykonawczymi, a także m.in. dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia/studni wraz z zatwierdzeniem, operatu wodnoprawnego oraz wszystkich innych nie wymienionych a koniecznych i niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli dotyczy), 4) wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ w tym w szczególności: Rozbudowa ujęcia wody w Kaznowie Kolonii: - wykonanie dokumentacji projektowej, - wykonanie przebudowy budynku wewnątrz wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, - przebudowa i rozbudowa połączeń międzyobiektowych sanitarnych i elektrycznych, - instalacje technologiczne, - instalacje wewnętrzne, - instalacje elektryczne, - remont istniejącej studni oraz wykonanie nowej studni głębinowej. Rozbudowa ujęcia wody w Kolechowicach Kolonii: - wykonanie dokumentacji projektowej, - wykonanie przebudowy budynku wewnątrz wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, - przebudowa i rozbudowa połączeń międzyobiektowych sanitarnych i elektrycznych, - instalacje technologiczne, - instalacje wewnętrzne, - instalacje elektryczne, - remont istniejącej studni oraz wykonanie nowej studni głębinowej. 5) wykonanie obsługi geodezyjnej (jeśli dotyczy).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45252126-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information