Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Rososzy

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620645)

Client
Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
State
lubelskie
Address
08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29
Phone
081 865 71 10
Fax
081 865 71 11
www
https://umryki.bip.lubelskie.pl
E-Mail
ryki@ryki.pl
Created
2021-09-08

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki lubelskie tel. 081 865 71 10 fax. 081 865 71 11 REGON 52596100000000 https://umryki.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Rososzy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Rososzy. 2. Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód: - spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.128 z późniejszymi zmianami); - spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.); - pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 lub równoważnej oraz PN-EN1846-2 lub równoważnej; - samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu; - samochód – fabrycznie nowy, podwozie z 2020 r.; - maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Miejsce dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna w Rososzy, Rososz 75, 08-500 Ryki.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144210-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information