Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3617464)

Client
Powiat Jasielski
State
podkarpackie
Address
38-200 Jasło, ul. Rynek 18 18
Phone
013 4483410 w. 108
Fax
013 4463189
www
www.powiat.jaslo.pl
E-Mail
inwestycje@powiat.jaslo.pl
Created
2021-05-07

Powiat Jasielski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Jasielski ul. Rynek 18 18 38-200 Jasło podkarpackie tel. 013 4483410 w. 108 fax. 013 4463189 REGON 37044025800000 www.powiat.jaslo.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Roboty obejmą budowę nowego stałego mostu drogowego na rzece Jasiołce wraz z dojazdami stanowiącymi połączenie dróg powiatowych Nr 2510R Jasło – ul. Żniwna i 2511R Jasło – ul. Towarowa, który to most połączy osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle, a w szczególności:  budowę mostu stałego o długości 39,64 m w kilometrażu 3+200 rzeki Jasiołki o normatywnej skrajni poziomej i normatywnej nośności klasy II, z jednostronnym chodnikiem; parametry jak dla drogi klasy Z. Jest to most jednoprzęsłowy, swobodnie podparty o konstrukcji zespolonej (stalowo-betonowej), opartej na żelbetowych przyczółkach, posadowionych na palach wierconych;  budowę przepustu skrzynkowego o świetle B x H = 4,00 x 2,80 m, prefabrykowanego o konstrukcji żelbetowej typu „C”, jednodzielnej. Przepust zlokalizowany jest w ciągu dojazdu na prawym brzegu rzeki Jasiołki, w miejscu jego przebiegu nad potokiem bez nazwy;  budowę dojazdów do mostu, o klasie technicznej Z i kategorii ruchu KR3, z utwardzonym poboczem, włączonych po obu stronach rzeki Jasiołki do istniejącej sieci dróg powiatowych: do ulicy Towarowej od strony osiedla Hankówka i do ulicy Żniwnej od strony osiedla Sobniów. Przewidziano także zatoki autobusowe. Z uwagi na tereny zagrożenia powodziowego drogę poprowadzono w nasypach;  budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanej trasy łącznika, na całej jej długości. Przebieg kanału projektuje się u podnóża prawej skarpy dojazdów. Pod dnem rzeki Jasiołki i pod dnem potoku bez nazwy kanał zostanie wykonany za pomocą przewiertu sterowanego;  wykonanie umocnień w obrębie koryta rzeki Jasiołki oraz umocnionego wlotu i wylotu z przepustu. Prace w obrębie rzeki Jasiołki objętej programem NATURA 2000 muszą uwzględniać wszelkie wymogi decyzji środowiskowej oraz wszystkie inne wymogi zawarte w ustawie o ochronie przyrody. W szczególności sprzęt ciężki może pracować jedynie poza korytem rzeki;  wykonanie pozostałych robót uzupełniających, związanych z likwidacją kolizji z sieciami, w tym z siecią energetyczną, obejmującą lokalne przełożenie sieci napowietrznej nad rzeką Jasiołką oraz z siecią teletechniczną. Z uwagi na podniesienie niwelety drogi w stosunku do istniejącej niwelety ulicy Towarowej wymagane będzie dostosowanie wysokości studzienki kanalizacji sanitarnej przechodzącej pod projektowanym dojazdem do niwelety łącznika. Także w obrębie ulicy Żniwnej wymagana jest adaptacja studzienek istniejącej kanalizacji deszczowej do projektowanej niwelety drogi na dojeździe;  urządzenie i organizację placu budowy, w tym lokalizacja zaplecza oraz budowę i rozbiórkę dróg technologicznych, z późniejszym doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji zamierzenia. Należy tu zwrócić uwagę na lokalizację inwestycji na terenie szczególnego zagrożenia powodziowego, co wymaga właściwego usytuowania zaplecza budowy oraz składowisk materiałów i placu dla sprzętu budowlanego. Korzystanie z ulic o niedostosowanej nawierzchni do obciążeń pojazdami ciężkimi uzgodnić z ich Administratorem;  przygotowanie obiektu wraz z dojazdami do oddania do eksploatacji. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania od właścicieli działek przyległych do pasa drogowego oświadczeń o braku zastrzeżeń co do ich rekultywacji, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich wytycznych zawartych w decyzjach administracyjnych, w tym np. wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia czy zapewnić nadzór przyrodniczy, itd. Z uwagi na tereny zabudowane, technologię robót należy dostosować do zapewnienia minimalizacji uciążliwości budowy dla mieszkańców okolicznych terenów pod względem hałasu, zanieczyszczeń itp. Szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót należy zachować w obrębie rzeki Jasiołki, która objęta jest programem NATURA 2000. Oprócz w/w należy zachować wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska, w tym zastosować właściwą ochronę pozostałych drzew i krzewów nie wymagających wycinki oraz lokalnego zwierzostanu, znajdujących się w pobliżu lub w obrębie palcu budowy. Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania harmonogramu robót, BIOZ, PZJ oraz projektu warsztatowego konstrukcji stalowej, a także projektu technologicznego montażu konstrukcji stalowej i technologii betonowania płyty. Wykonawca ma także obowiązek przedłożenia Inspektorowi nadzoru do akceptacji receptur dla betonu i nawierzchni bitumicznej

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45220000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information