Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - 4 Rejony

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3617423)

Client
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
State
śląskie
Address
44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21 21
Phone
32 238 55 30
Fax
32 238 55 27
www
www.gliwice.eu
E-Mail
za@um.gliwice.pl
Created
2021-05-07

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych Ul. Zwycięstwa 21 21 44-100 Gliwice śląskie tel. 32 238 55 30 fax. 32 238 55 27 REGON 27625533500000 www.gliwice.eu

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - 4 Rejony

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: "Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II – 4 Rejony". 2. Zamówienie realizowane jest przy podziale na rejony. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części: Część 1 - „Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II – Rejon 1”,Część 2 - „Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II – Rejon 2”,Część 3 - „Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II – Rejon 3”,Część 4 - „Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II – Rejon 4 ”. 3. Zamówienie dotyczy wymiany opraw w następujących rejonach: a) Rejon 1 na ulicach: ul. Da Vinci, ul. DK 88, ul. Eiffela, ul. Einsteina, ul. Gaudiego, ul. Gutenberga, ul. Kozielska, ul. Nobla, ul. Przemyska, ul. Wyczółkowskiego;b) Rejon 2 na ulicach: ul. Literatów, ul. Makuszyńskiego, ul. Rejtana, ul. Lema, ul. Pułaskiego, ul. Zacisze, ul. Główna, ul. Metalowców, Park Narutowicza, ul. Widokowa, ul, Diamentowa, Park Szwajcaria, Estakada Heweliusza, ul. Pionierów, ul. Perseusza, ul. Bereniki, Cmentarz Centralny, DK88, Gwiazdy Polarnej, Kopernika, Kozielska, Park Syriusza, Skwer Oriona, Wielkiej Niedźwiedzicy;c) Rejon 3 na ulicach: ul. Jesienna, ul. Św. Elżbiety, ul. Wandy, ul. Wróblewskiego, ul. Sylwestrowa, ul. Noworoczna, ul. Grodeckiego, ul. Dybowskiego, ul. Czerskiego, ul. Graniczna, ul. Gierymskiego, ul. Zimnej Wody, ul. Idy, ul. Horsta Bienka, ul. Lindego, ul. Gajdy, Park Chopina, Park Nacka;d) Rejon 4 na ulicach: ul. Bojkowska, ul, Jasna, ul. Bajana, ul. Skowrończa, ul. Jaskółcza, ul. Drozdów, ul. Pliszki, ul Ziębia, ul. Nowy Świat, ul. Pistacjowa, ul. Parkowa, ul. Jondy, ul. Oleśnickiego, ul. Mieszka I, ul. Płowiecka, ul. Karolinki, ul. Owsiana, ul. Knurowska, ul. Królowej Bony, Park Grunwaldzki, ul. Rybnicka, ul. Toruńska, ul. Ziemowita, ul. Stalmacha, ul. Smolnicka. 4. Zadanie polega na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy dobrane zgodnie z koncepcją przyjętą w "Opracowaniu Masterplanu Oświetlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice" oraz zgodnie z audytem elektroenergetycznym. W dokumentacji technicznej podano moce opraw z diodami LED, które należy zakupić i zainstalować. Podane ilości opraw i dane techniczne nie mogą zostać zmienione ze względu na dofinansowanie unijne. Oprawy oświetleniowe powinny posiadać obudowę w całości metalową (aluminiową) bez radiatora żeberkowego, tzn. powinny posiadać gładką górną powierzchnię. Nowe oprawy powinny być zainstalowane w sposób wskazany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do postępowania. Ponadto, przewiduje się oczyszczenie i pomalowanie istniejących słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami farbą systemową wskazaną w dokumentacji projektowej. Zakres prac związanych z modernizacją oraz przewidziane do zastosowania urządzenia opisane są szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót.5. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności szczegółowo określonych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót stanowiącymi odpowiednio: załącznik 6A do SIWZ - dla części 1 (Rejonu 1), załącznik 6B do SIWZ - dla części 2 (Rejonu 2), załącznik 6C do SIWZ - dla części 3 (Rejonu 3), załącznik 6D do SIWZ - dla części 4 (Rejonu 4) oraz robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 5, został określony w umowie oraz w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót opracowanych przez ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Górnej 29B .UWAGA! Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. Zamawiający uzna certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność w przypadku przedstawienia przez wykonawcę.Zadanie dofinansowane w ramach projektu "Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II", dla którego miasto Gliwice uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (działanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie). Wymagany termin gwarancji: min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin gwarancji ma być równy terminowi rękojmi, Wymagany termin rękojmi: min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin rękojmi ma być równy terminowi gwarancji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information