„Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614802)

Client
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
State
wielkopolskie
Address
62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A 98
Phone
67 2621462
Fax
67 2621462
www
www.gzgkim.wagrowiec.wlkp.pl
E-Mail
gzgkim@neostrada.pl
Created
2021-04-07

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu ul. Janowiecka 98A 98 62-100 Wągrowiec wielkopolskie tel. 67 2621462 fax. 67 2621462 REGON 57017403000000 www.gzgkim.wagrowiec.wlkp.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotowy zakres robót budowlanych w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Żelicach obejmuje: wyburzenie ścian działowych, demontaż okładzin podłogowych, instalacji c.o., wody i kanalizacji, wykonanie nowych ścianek działowych i obudowy przewodów wentylacyjnych z płyty g.k., położenie nowej posadzki w przychodni oraz położenie glazury na ścianach. Zakres obejmuje również zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian, uzupełnienie większych ubytków tynkiem gipsowym, pomalowanie sufitów i ścian, położenie podkładu i kolorowego tynku dekoracyjnego na lamperiach oraz zamontowanie drzwi. Prace budowlane na klatce schodowej obejmują: zbicie uszkodzonych tynków, oczyszczenie balustrady i pochwytów, umycie sufitów, ścian i biegów schodowych wraz z balustradami, zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian oraz uzupełnienie ubytków tynkiem. Zakres obejmuje też położenie warstwy wyrównawczej tynkiem gipsowym, pomalowanie sufitów i ścian, położenie podkładu i tynku dekoracyjnego na lamperie, pomalowanie drzwiczek tablic elektrycznych oraz pomalowanie balustrady. Prace budowlane pomieszczeń piwnicznych obejmują: zbicie uszkodzonych i odparzonych tynków, uzupełnienie tych ubytków, całkowite zbicie tynku w kotłowni i składu opału oraz drewna wraz z położeniem nowego tynku. Drzwi piwniczne do oczyszczenia i pomalowania. Umycie sufitów i ścian z pozostałych pomieszczeń, zagruntowanie sufitów i ścian oraz pomalowanie sufitów i ścian. Drzwi wewnętrzne do mieszkań i piwnicy oraz okna w piwnicy wymagają wymiany. Zakres robót elewacyjnych obejmuje wyprawy tynkarskie. Należy wykonać izolację pionową ścian fundamentowych ok. 82m2. Cokoły ocieplić z płyt styrodurowych o gr. 12 cm – ok. 87m2. Na ścianach powyżej cokołu należy wykonać ocieplenie z płyt styropianowych EPS 70 o gr. 14 cm – ok. 396 m2. Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych o powierzchni ok. 434 m2. Zakres robót obejmuje demontaż i montaż rynien dachowych oraz rozbiórkę obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy i gzymsów wraz wykonanie obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. Prace obejmują też remont balkonów. Zagospodarowanie terenu obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku garażowego oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 168 m2 i wykonanie chodników z kostki brukowej wraz z wywiezieniem gruntu. W zakresie branży sanitarnej należy zdemontować istniejącą instalację wodociągową. Zasilić zespół gabinetów lekarskich, zaplecze sanitarne oraz lokale mieszkalne w zimną wodę z przewodu instalacji wodociągowej wody zimnej za wodomierzem i wykonać instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej do poszczególnych punktów czerpalnych. We wszystkich pomieszczeniach należy zainstalować baterie czerpalne. W każdym lokalu mieszkalnym zamontować wodomierz skrzydełkowy. Należy wykonać przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. We wszystkich pomieszczeniach przychodni zainstalować przybory sanitarne. Zakres robót obejmuje: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż wysokosprawnego kotła na ekogroszek klasy 5 o mocy 30kW. We wszystkich pomieszczeniach na parterze (z wyjątkiem pomieszczeń socjalnych i WC) zainstalowanie grzejników stalowych płytowych gładkich. Zakres robót instalacji elektrycznych obejmuje: wykonanie rozdzielnicy TE, instalacji oświetlenia ogólnego i miejscowego, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji siły i gniazd wtyczkowych, instalacji dedykowanego zasilania komputerów, instalacji przeciwprzepięciowej, instalacji połączeń wyrównawczych i uziemienia. UWAGA!! Ponadto w kosztach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności: koszty związane z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, wszelkimi pracami pomocniczymi na placu budowy i na stanowiskach roboczych. Należy przewidzieć inne koszty konieczne do poniesienia celem prawidłowej i terminowej realizacji umowy, w tym między innymi: koszty składowania i zagospodarowania materiałów pochodzących z prowadzonych robót, koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, koszty organizacji, zagospodarowania i likwidacji zaplecza budowy, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, koszty energii elektrycznej i wody, uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy, koszty odbioru elementów przedmiotu zamówienia, koszty czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty i odszkodowania z tym związane (jeśli wystąpią) a także koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information