„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614797)

Client
Powiat Wołowski
State
dolnośląskie
Address
56-100 Wołów, pl. Piastowski 2 2
Phone
071 3805901
Fax
071 3805900
E-Mail
zamowienia@powiatwolowski.pl
Created
2021-04-07

Powiat Wołowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Wołowski pl. Piastowski 2 2 56-100 Wołów dolnośląskie tel. 071 3805901 fax. 071 3805900 REGON 93193480000000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zadania: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla poniżej wymienionych jednostek organizacyjnych: Część I Jednostki organizacyjne Powiatu Wołowskiego: 1) Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, 2) Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 10, 56-100 Wołów, 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów, 4) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 56-100 Wołów, 5) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny, 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, 56 – 100 Wołów 7) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów. Część II 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać odrębnie faktury na każdą w/w jednostkę organizacyjną. 3. Przewidywana ilość: 10 punktów poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 5A do SIWZ oraz 3 punktów poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 5B. 4. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 5A i 5B do SIWZ szacuje się 5 425 289 kWh (dla części I - 3 126 029 kWh i dla części II - 2 299 260 kWh). Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 5. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: zał. nr 4A i 4B (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 5A i 5B (Lista obiektów Zamawiającego). 6. Zamawiający informuje, że dla wszystkich punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny. 7. Aktualna umowa kompleksowa obowiązuje do dnia 30.04.2021 r. 8. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. 9. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminie wskazanym w pkt 8, jest wygaśnięcie obowiązujących umów i skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 10. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umów. 11. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia. 12. Wykonawca powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru. 13. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z: 1) Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9, 80 – 890 Gdańsk – dla część I 2) PEiGN – dla część II 14. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 44. 15. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (kod CPV): 09123000-7 Gaz ziemny 65210000-8 Przesył gazu

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09123000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information