Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614785)

Client
Gmina Górno
State
świętokrzyskie
Address
26-008 Górno, Górno 169 169
Phone
041 3023018
Fax
041 3023009
www
www.gorno.pl
E-Mail
gmina@gorno.pl
Created
2021-04-07

Gmina Górno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Górno Górno 169 169 26-008 Górno świętokrzyskie tel. 041 3023018 fax. 041 3023009 REGON 29101007900000 www.gorno.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. 1.1. W ramach niniejszego zamówienia realizowany będzie II etap rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody i obejmować będzie: - Demontaż 2 istniejących zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 2x 50 m3, - Wykonanie płyt fundamentowych i montaż dwóch zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 335 m3, - Wykonanie rurociągów zasilających - Wykonanie rurociągu ssawnego - Wykonanie rurociągu spustowego - Wykonanie automatyki, montaż układów sterowania i układów pomiarowych, - Wykonanie instalacji wewnętrznych - Wykonanie instalacji odgromowych - Wykonanie robót wykończeniowych w budynku SUW: posadzki, roboty malarskie - Wykonanie placu manewrowego Uwaga ! Dokumentacja techniczna zawiera również roboty budowlane objęte etapem I rozbudowy SUW w Krajno Drugie. Obecnie trwają prace związane z realizacją etapu I rozbudowy SUW w Krajnie. Planowany termin zakończenia robót etapu I zaplanowano na 15 stycznia 2021 r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15 luty 2021 r. Pierwszy etap rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednego z zaprojektowanych zbiorników wody uzdatnionej oraz część instalacji. Dokładny zakres robót został określony w postępowaniu przetargowym na etap I (link do postępowania przetargowego na etap I: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gorno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=316&podmenu=475&str=2&id=6023 oraz wyjaśnienia dotyczącego zakresu robót etapu I: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gorno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=316&podmenu=475&str=2&id=6035 ). Szczegółowy zakres robót został określony dokumentacją techniczna stanowiącą załącznik do 9 do SIWZ oraz przedmiarem robót Stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 1.2. Pozostałe postanowienia: a) Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych etapu II musi zapewnić ciągłość dostaw wody dla ludności korzystającej z ujęcia wody w Krajno Drugie. b) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na użytkowanie lub dokona skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych w PINB. 1.3. Projekt przewidziany do realizacji z wykorzystaniem funduszy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją techniczną, w tym dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 3. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232430-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information