Zakup niszczarek w ramach projektu nr 6/7-2017/OG-FAMI pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca” oraz projektu nr 7/7-2017/OG-FAMI pn. "Łódzkie bez barier dla cudzoziemców"

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614784)

Client
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
State
łódzkie
Address
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Phone
042 6641526, 6641210
Fax
426 641 112
www
www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu
E-Mail
zamowienia@lodz.uw.gov.pl
Created
2021-04-07

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź łódzkie tel. 042 6641526, 6641210 fax. 426 641 112 REGON 43080020000000 www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup niszczarek w ramach projektu nr 6/7-2017/OG-FAMI pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca” oraz projektu nr 7/7-2017/OG-FAMI pn. "Łódzkie bez barier dla cudzoziemców"

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku niszczarek dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych: CPV: 30191400-8 – niszczarki Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część I: Zakup i dostawa niszczarek ramach projektu nr 6/7-2017/OG-FAMI FAMI pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca”, Część II: Zakup i dostawa niszczarek w ramach projektu nr 7/7-2017/OG-FAMI FAM pn. „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”. 3. Wykonawca, na własny koszt, dostarczy Przedmiot Umowy Zamawiającemu wraz z kompletną instrukcją obsługi, wymaganymi prawem certyfikatami oraz atestami wydanymi przez uprawnione organy w języku polskim do: Część I i II: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 103. 4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać w złożonej ofercie równoważność. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 6. Podwykonawcy: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. 3) Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Termin Gwarancji Termin gwarancji na dostarczone niszczarki, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone niszczarki na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wykonawca może udzielić gwarancji na dostarczone niszczarki na okres dłuższy niż 24 miesiące. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy. 8. Inne: 1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 7) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 8) Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP. 9) Zamawiający nie stawia wymogu oraz nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 10) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30191400-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information