Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614776)

Client
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73 73
Phone
81 5354606
Fax
81 5354313
www
www.lubelska.policja.gov.pl
E-Mail
zamowienia@lu.policja.gov.pl
Created
2021-04-07

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73 73 20-019 Lublin lubelskie tel. 81 5354606 fax. 81 5354313 REGON 43068905200000 www.lubelska.policja.gov.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 1.1 do 1.9 do SIWZ „Formularze cenowe” oraz we wzorach umów. 2. Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie przedmiotu zamówienia musi on być oryginalnym, katalogowym produktem fabrycznym, fabrycznie pakowanym, i spełniającym wszelkie wymagania szczegółowe, opisane w załącznikach formularze cenowe w kolumnie nr 3 charakterystyka przedmiotu Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62c4f0... 4 z 26 30.12.2020, 14:31 zamówienia, w tym wszystkie określone liczbowo parametry producenta. 3. Wykonawca może złożyć ofertę w której zaoferuje produkty równoważne, w poniższym zakresie: - pakiet nr 1 – pozycje 1 -11 - pakiet nr 2, 3, 4 – cały asortyment - pakiet nr 8 – pozycje 2, 6, 7, 13 - pakiet nr 9 – pozycje 1, 2, 3, 4, 8, 9 4. Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydawane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów, ze względu na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment równoważny winien posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze jak wskazane przez Zamawiającego, potwierdzone odpowiednim dokumentem (np.: aktualną kartą charakterystyki produktu, certyfikatem analitycznym, ofertą katalogową, zdjęciem katalogowym wraz z opisem lub innym dokumentem/materiałem) sporządzonym w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski, potwierdzającym zgodność oferowanych odczynników i materiałów równoważnych z wymaganiami szczegółowymi określonych przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca oferujący asortyment równoważny gwarantuje, że nie spowoduje on zwiększania kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz kalibracji urządzeń. Wykonawca oferujący asortyment równoważny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do podniesienia wszelkich kosztów związanych ze złożeniem oferty równoważnej. 5. W przypadku pakietów nr 2, 3, 4, 6, 7, 9 dostawy zamówionego asortymentu powinny posiadać na każdym pojedynczym opakowaniu czy etykiecie informację o terminie przydatności do użycia, liczonym od daty dostarczenia do Zamawiającego, który nie może być krótszy niż 75% całego okresu przydatności określonego przez producenta oraz posiadającego inne oznaczenia i informacje w języku polskim (w tym nazwę producenta i dystrybutora) lub dostarczenie naklejek do dostarczonego produktu zawierających oznaczenia i informacje w języku polskim, wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 6. Ilości wymienione w przedmiotowych załącznikach mogą ulec zmianom w zależności od bieżących/rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności i specyfiki pracy Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towaru lub rezygnacji z niektórych produktów. 7. Ilość asortymentu wyszczególniona w formularzach cenowych, które stanowią załączniki do danej umowy, nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy do utrzymywania przez niego zapasu magazynowego. 8. W przypadku niewykorzystania kwoty nieprzekraczającej 30 % wartości określonej w § 1 ust. 1 wzoru umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu wobec Zamawiającego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami asortymentu wyszczególnionymi w formularzach cenowych, przy zachowaniu maksymalnej wartości Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62c4f0... 5 z 26 30.12.2020, 14:31 danego zadania. Wartość przesunięcia nie może przekroczyć 30% wartości umowy – nie dotyczy pakietu nr 4. 10. Zamawiający wymaga akceptacji wzorów umów w całości. 11. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualna zmiana cen może nastąpić tylko na warunkach określonych w § 2 ust. 2 wzorów umów. 12. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas dopuszcza on rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 14. Forma i termin płatności faktury VAT – przelew, 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności faktury w przypadku wystawienia korekty – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury korygującej lub noty korygującej. 15. Jeśli Wykonawca wystawiał będzie ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy wówczas w polu faktury o nazwie referencja kupującego umieści następujący symbol: LB2K00. 16. Postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy zostały ujęte we wzorach umów w § 2. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jak również zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych nie będą miały wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38437110-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information