Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Durowo

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614755)

Client
Nadleśnictwo Durowo
State
wielkopolskie
Address
62-100 Wągrowiec, ul. Durowo 4 4
Phone
067 2685364
Fax
067 2685360
E-Mail
Maria.Bydlowska@pila.lasy.gov.pl
Created
2021-04-07

Nadleśnictwo Durowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Nadleśnictwo Durowo ul. Durowo 4 4 62-100 Wągrowiec wielkopolskie tel. 067 2685364 fax. 067 2685360 REGON 57006438100000

I.2) Type of contracting: Skarb Państwa PGL LP państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Durowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: -Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-remontowych polegających na termomodernizacji budynku administracyjnego Nadleśnictwa Durowo. Przedmiotowy obiekt znajduje się na działce nr 9079/24 obręb Wągrowiec w otoczeniu parku dworskiego. Dawny dworek z początku XIX w. obecnie pełni funkcję biurową Nadleśnictwa Durowo. Budynek mieści się w Wągrowcu przy ul. Durowo 4, wolnostojący, dwukondygnacyjny z piwnicą i poddaszem częściowo użytkowym. Przedmiotowy budynek jest objęty ochroną konserwatorską i jest zlokalizowany na terenie parku dworskiego również objętego ochrona konserwatorską. -Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągniecia stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i oddania go do użytkowania. W zakres zamówienia wchodzą następujące prace: ► roboty rozbiórkowe: - demontaż wierzchniego pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; - skucie tynków elewacyjnych; ► prace ogólnobudowlane: - wykonanie docieplenia dachów; - wykonanie ocieplenia ścian elewacji; ► roboty malarskie i wykończeniowe: - odtworzenie ozdobnych elementów elewacji; ► roboty blacharskie, dekarskie na dachu; ► montaż 2 kolektorów słonecznych. -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, a w szczególności: 1) Projekt budowalny; 2) STWiOR ; 3) Przedmiar robót; -Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów własnych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. -Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonaniu robót objętych niniejsza specyfikacją określa Dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - STWiOR (załącznik nr 9 do SIWZ), Przedmiary robót –dach, elewacja, kolektory słoneczne (załącznik nr 10 do SIWZ). -Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone tzn. odbiór końcowy, jeżeli zostanie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. -Podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną stanowić będzie Operat kolaudacyjny. -W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót potwierdzonego bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym. -Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien: a) we własnym zakresie zabezpieczyć składowane na placu budowy, konieczne do realizacji inwestycji, materiały i urządzenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem; b) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty budowlane oraz dokonać wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót budowlanych; c) zabezpieczyć instalacje urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; d) ponosić pełna odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz za szkodę, jaką wyrządził swoim działaniem lub przez zatrudnionych pracowników i podwykonawców osobom trzecim; e) dokonać napraw lub wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania prac istniejących elementów wykończeniowych; f) udostępnić materiały do kontroli Inspektora nadzoru; g) niezwłoczne informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; h) zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z tych osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; i) zapewnić na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zawiadomienia, obecność na terenie budowy kierownika budowy w toku realizacji umowy; j) na bieżąco sprzątać i usuwać gruz z terenu budowy oraz dbać o porządek na terenie budowy oraz utrzymać teren budowy w należytym stanie i porządku oraz stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; k) uporządkować teren budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni lub instalacji w terminie uzgodnionym przez strony umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu - nie później niż do 14 dnia od daty dokonania odbioru końcowego. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności na koszt Wykonawcy, a wartość kosztów z tym związanych zostanie potrącona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. Szczegółowy zakres obowiązków, jakie należą do Wykonawcy został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. -Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca podda utylizacji wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information