„Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarach rewitalizacji”

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614745)

Client
Burmistrz Miasta i Gminy
State
świętokrzyskie
Address
28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza 10
Phone
413 705 200
Fax
413 705 290
www
http://bip.umig.busko.pl
E-Mail
urzad@umig.busko.pl
Created
2021-04-07

Burmistrz Miasta i Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Miasta i Gminy ul. Adama Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój świętokrzyskie tel. 413 705 200 fax. 413 705 290 REGON 52369500000000 http://bip.umig.busko.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarach rewitalizacji”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest montaż systemu monitoringu wizyjnego, na podstawie posiadanej przez Inwestora dokumentacji projektowej. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje część zakresu objętego kompleksową dokumentacją projektową. W celu zachowania przejrzystości, w załączeniu do specyfikacji, Zamawiający udostępnia wyodrębniony fragment projektu, niezbędny do realizacji przez Wykonawcę robót. Z uwagi na różne źródła finansowania, zakres zamówienia podzielono na 3 etapy realizacyjne, które powinny zostać wykonane w podanej kolejności. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Budowa 16 punktów kamerowych, zawierających łącznie 23 kamery. Etap 1. Budowa 13 punktów kamerowych (PK09,10,12,13,16,24,25,28,31,32,33,34,36) zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji miasta Busko-Zdrój. Etap 2. Budowa 2 punktów kamerowych (PK02,PK04). Etap 3. Budowa 1 punktu kamerowego (PK55). Zestawienie punktów kamerowych: L.p. / PK/ Status / Lokalizacja / Liczba kamer ( Obrotowa (PTZ,PTZ-IR) / Multisensor (M3) / Multisensor (M4) / Stałopozycyjna (bullet) ) / Zapewnienie transmisji co CMW/ *ETAP II* 1 / PK02 / Projektowany / Pl. Zwycięstwa/Pocztowa / ( 1 – – – ) / Wykonawca (budowa sieci); 2 / PK04 / Projektowany / Pl. Zwycięstwa/Partyzantów Wschód / ( 1 – – – ) / Wykonawca (budowa sieci); *ETAP I* 3 / PK09 / Projektowany / al. Mickiewicza/ul. Kościuszki obr 10 dz. nr 213 / ( 1 1 – – ) / Wykonawca (budowa sieci); 4 / PK10 / Projektowany / al. Mickiewicza na wysokości LO obr 10 dz. nr 213 / ( – – 1 – ) / Wykonawca (budowa sieci); 5 / PK12 / Projektowany / al. Mickiewicza/ul. Uchnasta obr 10 dz nr 213 / ( 1 – 1 – ) / Wykonawca (budowa sieci); 6 / PK13 / Projektowany / al. Mickiewicza na wys. BSCK obr 10 dz nr 213, 192/12 / ( 1 – – – ) / Wykonawca (budowa sieci); 7 / PK16 /Projektowany / ul. Boczna obr 10 dz nr 207/5, 207/1 / ( 1 – – 2 ) / Wykonawca (budowa sieci); 8 / PK24 / Projektowany / Starkiewicza/Rehabilitacyjna ul. obr 13 dz nr 209 / ( 1 – – – ) / Zamawiający; 9 / PK25 / Projektowany / ul. Starkiewicza/ul. Topolowa obr 13 dz nr 209 / ( 1 – – 2 ) / Zamawiający; 10 / PK28 / Projektowany / 1-go Maja na wys. UBZ obr 9 dz nr 566 / ( – 1 – – ) /Zamawiający; 11 / PK31 / Projektowany / Park Zdrojowy/ul. Kopernika obr 13 dz nr 197, 93/3, 104, 91/3 / ( – 1 – – ) / Wykonawca (budowa sieci); 12 / PK32 / Projektowany / Park Zdrojowy/ul. Kusocińskiego obr 13 dz nr 197, 93/3, 104, 91/3 / ( 1 – – 1 ) / Wykonawca (budowa sieci); 13 / PK33 / Projektowany / Park Zdrojowy/Staw wschodni obr 13 dz nr 91/3 / ( 1 – – – ) / Zamawiający; 14 / PK34 / Projektowany / Park Zdrojowy/Staw zachodni obr 13 dz nr 91/3 / ( 1 – – – ) / Zamawiający; 15 / PK36 / Projektowany / Dworzec MDA obr 10 dz nr 213 / (1 – – – ) / Zamawiający; *ETAP III* 16 / PK55 / Projektowany / Punkt kamerowy PK55 / ( – 1 – – ) / Wykonawca (budowa sieci); / RAZEM / 12 / 4 / 2 / 5 / 23/. 2) Budowa systemu transmisji i zasilania dla w/w punktów kamerowych, w oparciu o istniejącą i nowo wykonaną kanalizację kablową na podstawie części budowlanej projektu. W 10 punktach kamerowych wybudowana sieć zapewni bezpośrednią transmisję sygnału do Centrum Monitoringu Wizyjnego (budynek UMiG w Busku-Zdroju). W pozostałych lokalizacjach, transmisję do szafki PK zapewni Zamawiający na własny koszt, przed zakończeniem realizacji zadania. 3) Dostawa i montaż macierzy dyskowej wraz z 60 dyskami 12TB SAS 7200rpm klasy serwerowej z możliwością rozbudowy obsługi do min. 250 dysków SAS 3,5” poprzez zakup dodatkowych półek dyskowych . Wymagane parametry minimalne macierzy zostały wskazane w pkt. IV.3. dokumentacji projektowej. 4) SKREŚLONY 5) Aktualizacja istniejącego systemu zarządzania obrazem Avigilon ControlCenter Core v. 6 do wersji Control Center Enterprise v. 7 (istniejące 24 licencje dla kamer) i rozbudowę systemu VMS o nowe licencje w wersji Standard v. 7 dla 55 kamer (1 licencja dla kamery musi wspierać dowolną liczbę przetworników w kamerze multisensorowej). 6) SKREŚLONY. Istotne informacje związane z realizacją zadania. Zamawiający posiada wszelkie decyzje i uzgodnienia formalnoprawne, niezbędne do realizacji niniejszego zadania, poza zgodami wymaganymi przepisami prawa na etapie realizacji, jak np. zgłoszenia robót w pasach dróg, plany organizacji ruchu itp. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy a udostępniony przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy. Wykonawca powinien w złożonej ofercie zawrzeć wszelkie niezbędne urządzenia, materiały i ryzyka umożliwiające budowę kompletnego i w pełni sprawnego systemu. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do odbioru końcowego powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla wszystkich instalacji podziemnych (rurociągów, kanalizacji). Za kompletną inwentaryzację Zamawiający uzna operat złożony przez uprawnionego geodetę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku-Zdroju (decyduje data złożenia operatu). Informacja dotycząca stosowania rozwiązań równoważnych. Dokumentacja projektowa, w celu przedstawienia rzeczywistego poziomu technicznego i funkcjonalnego systemu, została sporządzona w oparciu o wzorcowe materiały, urządzenia i oprogramowanie wskazane z nazwy, producenta i modelu oraz opisane wymaganymi parametrami minimalnymi dla stosowanych rozwiązań równoważnych. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może zaoferować rozwiązania zamienne, pod warunkiem udokumentowania zgodności technicznej i funkcjonalnej z wymaganiami dokumentacji projektowej, uwzględniając zapisy o równoważności. Stosowanie zamiennych elementów pasywnych dla wskazanych w projekcie, Zamawiający każdorazowo będzie dopuszczał podczas realizacji zadania, na podstawie kart materiałowych składanych do zatwierdzenia. W celu zapewnienia unifikacji przyjętych rozwiązań i spójności systemu, wymagane jest aby zaoferowane grupy urządzeń pochodziły od tego samego producenta, z autoryzowanego kanału dystrybucji na terenie RP oraz były objęte tym samym programem gwarancyjnym. Grupa 1: Kamery Grupa 2: Przemysłowe przełączniki sieciowe instalowane w szafach, injectory przemysłowe. Wymagania dotyczące okresu gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia na kompletny system 3-letniej gwarancji Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, co najmniej dostarczone kamery i przełączniki sieciowe powinny być objęte 5-letnią gwarancją producenta. Gwarancja producenta musi zostać potwierdzona certyfikatem wystawionym przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na terenie RP lub jednoznacznie wynikać z publicznie dostępnego regulaminu świadczenia usług gwarancyjnych dla każdego produktu. Wymagania dotyczące realizacji napraw gwarancyjnych. Zamawiający wymaga, w okresie gwarancji, zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od daty zgłoszenia awarii. Poprzez reakcję należy rozumieć ustalenie przyczyny awarii i przystąpienie do wykonania czynności naprawczych w miejscu uszkodzenia. Zamawiający wymaga wykonania naprawy systemu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych w okresie naprawy serwisowej elementów systemu, z wymogiem zachowania analogicznej funkcjonalności jaką posiada urządzenie naprawiane. Zadanie pod nazwą: „Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarach rewitalizacji” Realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” ETAP I – Współfinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej (dalej zwana również dokumentacją), która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej: - projekt budowlany, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. b) Przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information