Prowadzenie portierni, ochrona fizyczna obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o., w Miliczu, przejęcie 4 pracowników MCM sp. z o. o. , w Miliczu, ponowne postępowanie.

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614732)

Client
Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
dolnośląskie
Address
56-300 Milicz, ul. Grzybowa 1 1
Phone
71 38 40 589
Fax
71 38 40 652
E-Mail
a.kocinska@mcm-milicz.pl
Created
2021-04-07

Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grzybowa 1 1 56-300 Milicz dolnośląskie tel. 71 38 40 589 fax. 71 38 40 652 REGON 02137042700000

I.2) Type of contracting: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka Prawa Handlowego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Prowadzenie portierni, ochrona fizyczna obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o., w Miliczu, przejęcie 4 pracowników MCM sp. z o. o. , w Miliczu, ponowne postępowanie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie portierni, ochrona fizyczna obiektów Milickiego Centrum Medycznym sp. z o.o., w Miliczu przejęcie 4 pracowników MCM sp. z o.o., w Miliczu na zasadach określonych we wzorze umowy tj.: Załączniku Nr 4 do SIWZ i załączniku od Nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), który będzie Załącznikiem Nr 1 do umowy stanowiąc integralną część umowy. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany we wzorze umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ i Załączniku od Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności przyjmie na siebie obowiązki w zakresie: 1. Dozoru i ochrony mienia w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem bądź innymi zdarzeniami mogącymi ujemnie wpłynąć na stan mienia Zamawiającego. 2. Zapewniania wsparcia grupy interwencyjnej w przypadku działań wymagających wzmacniania ochrony. 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca wyznaczy osoby do wykonania przedmiotu zamówienia, które posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na powyższych stanowiskach pracy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia zawsze tym samym pracownikom (zmianowo), a o każdej zmianie personalnej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w obsadzie zapewniającej należyte wykonywanie umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i prowadzić na stanowisku ochrony oraz okazywać na każde żądanie Zamawiającego następującą dokumentację: 1) książkę zdawczo - odbiorczą służby zawierającą dziennik sprawozdań pracownika ochrony; 2) książkę wydawania i zdawania kluczy; 3) instrukcję współpracy z policją, strażą pożarną, i innymi służbami mundurowymi; 4) instrukcję postępowania ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi, awarii itp. zdarzeń. 8. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników ochrony w: 1) jednolite mundury; 2) imienne identyfikatory wraz ze zdjęciem, które należy nosić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 3) środki łączności bezprzewodowej; 4) przenośny sygnalizator pozwalający na szybkie przywołanie grupy interwencyjnej; 5) latarki; 6) inne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ochrony a wymagane obowiązującymi przepisami prawa w powyższym zakresie. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w umowie i niniejszej SIWZ. 10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wyjazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej do fałszywego alarmu. Przez fałszywy alarm strony rozumieją alarm pożarowy, wywołany w sytuacji, gdy pożaru nie ma, nie było i brak jest powodów, dla których pożar mógłby rzeczywiście powstać. 11.Wykonawca zobowiązany jest zapoznać pracowników ochrony z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information