Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614707)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych
State
łódzkie
Address
97-300 Piotrków Trybunalski, Aleje 3 Maja 33 33
Phone
044 7323173
Fax
044 7323103
www
www. zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl
E-Mail
mosty51@wp.pl
Created
2021-04-07

Zarząd Dróg Powiatowych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych Aleje 3 Maja 33 33 97-300 Piotrków Trybunalski łódzkie tel. 044 7323173 fax. 044 7323103 REGON 59065458100000 www. zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie składa się z 3 części. Część I Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica – Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul. Wolborska Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica – Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica, ul. Wolborska” (działka ewid. nr 316/2 obręb Moszczenica) w miejscowości Moszczenica. Zakres inwestycji nie może wykraczać poza pas drogowy drogi powiatowej. 1. Podstawowe parametry chodnika do zaprojektowania: a) długość chodnika do zaprojektowania ok. 800 mb. (działka ewidencyjna mieszcząca się w obrębie Moszczenica). b) szerokość chodnika – 2,00 m c) przekrój – jednokierunkowy d) nawierzchnia z bitumiczna 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie koncepcji przebiegu chodnika na mapie roboczej do zaakceptowania przez Zamawiającego, b) pozyskanie mapy do celów projektowych, c) opracowanie projektu na wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu żelbetowego o ok. 3 m pod projektowany chodnik, d) wykonanie przykrycia istniejącego rowu przydrożnego wraz z opracowaniem sposobu odprowadzania wód z istniejącej jezdni. e) opracowanie operatu wodno-prawnego, f) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (branża drogowa) w ilości 4 egz. + wersja elektroniczna (pdf i DWG), g) opracowanie projektu stałej organizacji ruch w ilości 3 egzemplarzy h) kosztorys inwestorski – w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna, i) przedmiar robót – w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna, j) STWiORB – w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna, 3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (projekt budowlany – branża drogowa) zawierać będzie: a) Szczegółowy opis techniczny zawierający miedzy innymi: opis obiektu, lokalizację, konstrukcję, rozwiązania techniczne i technologiczne konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. b) Część rysunkową zawierającą przebieg projektowanej drogi z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonawczymi i przekrojami koniecznymi do wykonania przedmiotu zamówienia. c) Część formalno-prawną z uprawnieniami osoby wykonującej dokumentację, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę Część II Przebudowa drogi powiatowej nr 1511E Baby – Wolbórz w m. Wolbórz, ul. Reymonta w zakresie przebudowy łuku drogi Lokalizacja inwestycji: dz. ewid. nr 67 obręb 1 m. Wolbórz, gm. Wolbórz, powiat piotrkowski Podstawowe parametry drogi do zaprojektowania: a) kategoria drogi – „Z” – droga powiatowa, b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 13,0 mb do 14,5 mb, c) długość odcina do zaprojektowania ok 200 - 300 mb, d) konstrukcja drogi – KR 2 lub KR 3, e) szerokość jezdni – 6,00 m – 6,5 m f) przebudowa części istniejącego chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem drogi g) pobocza utwardzone kruszywem drogowym o szr. 1,0 m h) odwodnienie drogi – powierzchniowo do istniejących rowów, i) urządzenia bezpieczeństwa ruchu j) przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu (w przypadku wystąpienia kolizji) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a) pozyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych w skali 1:500, b) pozyskanie na własny koszt mapy opiniodawczej – zasadniczej w skali 1:1000, c) uzyskanie decyzji celu publicznego, d) opracowanie koncepcji przebiegu projektowanej drogi na mapie roboczej do zaakceptowania przez Zamawiającego – w ilości 2 egzemplarzy, e) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (branża drogowa) w ilości 6 egz. + wersja elektroniczna, f) opracowanie projektu stałej organizacji ruch – w ilości 3 egzemplarze, g) opracowanie informacji BIOZ, h) uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci oraz opracowanie projektu przebudowy kolizji infrastruktury podziemnej, i) uzgodnienie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy z Zamawiającym, j) kosztorys inwestorski – w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna, k) przedmiar robót – w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna, l) STWiORB – w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna Część III Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3913E w m. Gorzkowice, ul. Przedborska wraz z dojazdami Lokalizacja inwestycji: dz. ewid. nr 322 obręb Plucice, dz. nr 1192 i 939/3 obręb Gorzkowice, gm. Sulejów, powiat piotrkowski Podstawowe parametry do zaprojektowania: a) poszerzenie dwóch istniejących obiektów mostowych o ok. 3,5 m, b) długość odcinka jezdni do zaprojektowania ok. 1 300 mb o szer. 6,00m – KR2 lub KR3, c) długość chodnika do zaprojektowania ok. 1 300 mb o szer. 2,00 m z częściowym zakryciem rowu, d) wymiana izolacji, e) zabezpieczenie antykorozyjne obiektu, f) naprawa i umocnienie stożków, g) wymiana uszkodzonych poręczy mostowych h) naprawa dylatacji i) umocnienie nasypów na dojazdach do mostu, Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a) pozyskanie na własny koszt aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500, b) pozyskanie na własny koszt mapy opiniodawczej – zasadniczej w skali 1:1000, c) wykonanie badań geologicznych w obrębie pasa drogowego do głębokości pozwalającej na wykonanie niezbędnych prac projektowych, d) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego e) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego obiektu mostowego, f) opracowanie koncepcji przebiegu chodnika na mapie roboczej do zaakceptowania przez Zamawiającego – w ilości 2 egzemplarzy, g) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (branża drogowa, mostowa) w ilości 6 egz. + wersja elektroniczna (DWG i PDF) h) opracowanie projektu odwodnienia drogi – odwodnienie liniowe powierzchniowe, i) opracowanie dokumentacji budowy kanału technologicznego, j) opracowanie informacji BIOZ, k) uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci oraz opracowanie projektu przebudowy kolizji infrastruktury podziemnej, l) uzgodnienie konstrukcji nawierzchni chodnika z Zamawiającym, m) kosztorys inwestorski – w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna, n) przedmiar robót – w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna, o) STWiORB – w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + wersja elektroniczna. W związku z niewystarczającą szerokością pasa drogowego konieczne będzie prowadzenie postepowania na podstawie art. 11b ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 11c i art. 11d ust. 1, art. 11i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 32, 33 i art. 34 ust. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, należy uzyskać: a) opinię właściwego miejscowo Zarządu Województwa, Zarządu Powiatu oraz Wójta Gorzkowic, b) mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu c) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi d) mapy zawierające projekt podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, e) szczegółową inwentaryzację terenów nieruchomości, zajętych pod projektowaną rozbudowę drogi, f) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu g) opinię dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do wykonania urządzeń wodnych oraz z odniesieniu do wykonania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią. h) opinię dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych i) wymagania przepisami odrębnymi decyzjami administracyjnymi w tym: • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, • w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information