Wykonanie rezerwowego ujęcia wody - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570917)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44 44
Phone
91 4329586, 4329521
Fax
91 4329501
www
www.szpitalmswia.szczecin.pl
E-Mail
biuro@szpitalmswia.szczecin.pl
Created
2020-08-05

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44 44 70-382 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 4329586, 4329521 fax. 91 4329501 REGON 81073345400000 www.szpitalmswia.szczecin.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie rezerwowego ujęcia wody - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie rezerwowego ujęcia wody - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej. 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji dla zadania polegającego na wykonaniu ujęcia wody z istniejącej studni głębinowej, budowie stacji uzdatniania wody, modernizacji istniejącej hydroforni w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych. Dokumentacja ma służyć wykonaniu robót hydrogeologicznych i budowlano-montażowych związanych z przebudową ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, przebudową studni głębinowej i hydrofornii. Celem bezpośrednim zamówienia jest spełnienie wymagań prawa krajowego: zapewnienia dla Szpitala rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę zapewniającego co najmniej jej 12-godzinny zapas zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Parametry wody pitnej powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom i normom, wyartykułowanym m.in. w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie projektu na badania określające zasoby eksploatacyjne ujęcia i wykonanie aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej, 2) wykonanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną (korzystania z wód) wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych, 3) uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, a także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - jeżeli są niezbędne, 4) uzyskanie pozwolenia na odprowadzenie ścieków technologicznych (wód popłucznych) do kanalizacji, 5) dobór technologii uzdatniania wody na podstawie badań składu chemicznego i fizycznego wody wykonanych przez i na koszt Wykonawcy dokumentacji, 6) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przedsięwzięcia podzielonego na oddzielne opracowania dla poszczególnych branż, tzn. na branżę: - architektoniczno-budowlaną, - technologiczną, - konstrukcyjną, - sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, - instalacji sanitarnych, - instalacji elektrycznych i oświetlenia, - instalacji elektrycznych, - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, - instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Każde opracowanie musi zawierać wszystkie roboty do wykonania w ramach budowy SUW dla danej branży i ma być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowanie musi być zgodne z obowiązującym prawem, a w szczególności z aktualnymi normami PN-EN. Dokumentacja musi być zrealizowana i podpisana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do projektowania oraz kwalifikacje zawodowe. Należy zaprojektować rozwiązania i urządzenia sprawdzone pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym. Przyjęte rozwiązania muszą dać możliwość skorzystania z oferty handlowej wielu producentów i dostawców. Opracowanie projektowe danej branży ma zawierać niezbędne opisy i rysunki (plany w skali 1:500, profile w skali 1:100/1:500 przekroje w skali 1:50, rysunki detali w skali 1:50 i szczegółów w skali 1:20) umożliwiające wykonanie robót budowlanych. 7) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 8) wykonanie: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przedmiaru robót, - kosztorysu inwestorskiego. 9) opracowanie i uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności: - wykonanie map do celów projektowych, - wykonanie inwentaryzacji w niezbędnym zakresie, - uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, - uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information