Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570895)

Client
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
State
śląskie
Address
44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Phone
032 2789171, 2789172, 2789193,
Fax
032 2789197, 2789198
www
www.io.gliwice.pl
E-Mail
przetargi@io.gliwice.pl
Created
2020-08-05

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice śląskie tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, fax. 032 2789197, 2789198 REGON 28836600028000 www.io.gliwice.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach: - „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” – załącznik nr 2 do SIWZ, - „Wymagania szczegółowe w zakresie przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 3 do SIWZ, - „Wzór umowy” – załącznik nr 5 do SIWZ. Cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi jakościowe klasy I jakości określone w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz wszystkie powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno-sanitarne stosowane w UE. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. – O bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.). Zamawiający wymaga dostarczania wraz z pierwszą dostawą (oraz na każdorazowe żądanie Zamawiającego) atestów jakościowych dla poszczególnych pozycji asortymentowych. Ponadto, dla każdego produktu, na którym nie ma umieszczonego składu wartości odżywczych oraz składu alergenów należy dostarczyć opis tych składników. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. Ilekroć w treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie ”lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że zaoferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych wyrobów z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę równoważną. Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty równoważność zaoferowanych produktów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15301000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information