Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów oraz remontem drogi powiatowej nr 2078K Kobyle - Lipnica Górna w m. Chronów na dz. nr 552 gm. Nowy Wiśnicz - etap III w km 1+590 do 1+707

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570858)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
State
małopolskie
Address
32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Limanowska 11 11
Phone
014 6128206
Fax
014 6108481
E-Mail
pzd@bochnia.starostwo.gov.pl
Created
2020-08-05

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu ul. Limanowska 11 11 32-720 Nowy Wiśnicz małopolskie tel. 014 6128206 fax. 014 6108481 REGON 85166525500000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów oraz remontem drogi powiatowej nr 2078K Kobyle - Lipnica Górna w m. Chronów na dz. nr 552 gm. Nowy Wiśnicz - etap III w km 1+590 do 1+707

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów oraz remontem drogi powiatowej nr 2078K Kobyle - Lipnica Górna w miejscowości Chronów na działce nr 552, gmina Nowy Wiśnicz - etap III, w km 1+590 do 1+707. Budowany odcinek chodnika zlokalizowany będzie wzdłuż drogi powiatowej w km 1+590 do 1+707 i będzie posiadał łącznie szerokość 1,65 mb. Chodnik zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego pobocza i przydrożnego rowu, który zostanie przykryty kolektorem Ø 500. Za chodnikiem zaprojektowano na części korytko typu mulda. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233260-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information