Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła"

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570161)

Client
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 9 9
Phone
0-15 8420950
Fax
0-15 8428599
www
http://www.mdkstalowawola.pl/
E-Mail
mdk_stalowa@pro.onet.pl
Created
2020-07-31

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia 9 9 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 0-15 8420950 fax. 0-15 8428599 REGON 83000511800000 http://www.mdkstalowawola.pl/

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła"

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła". Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery (4) części: I część: Zakup wraz z dostawą instrumentów wraz z akcesoriami oraz elementów wyposażenia do rejestracji nagrań dźwiękowych (pianina cyfrowe wraz z akcesoriami, ławy do pianin cyfrowych, stojaki pod nuty, interfejs audio, monitory odsłuchowe) II część: Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (laptopy z oprogramowaniem biurowym i do edycji nut, laptop z oprogramowaniem biurowym) III część: Zakup wraz z dostawą wyposażenia do aneksu kuchennego (czajnik elektryczny, ekspres przelewowy, warnik do wody) IV część: Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej (walizkowa przenośna pętla indukcyjna dla osób niesłyszących) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości sprzętu wraz z wyszczególnieniem poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załącznikach A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”) właściwych dla danej części zamówienia – specyfikacja techniczna wraz ze szczegółowym formularzem cenowym, będących integralną częścią SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pochodzących spoza fabrycznej i oficjalnej produkcji. Zaoferowane sprzęty wraz ze wszystkimi elementami powinny być fabrycznie nowe, z rokiem produkcji nie starszym niż rok 2018, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające właściwym normom jakościowym. 4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż dwa lata (2), licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował czas reakcji serwisu w okresie trwania ww. gwarancji i rękojmi, wynoszący maksymalnie pięć (5) dni od momentu zgłoszenia usterki, natomiast naprawa winna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni, chyba że naprawa ta wymaga okresu dłuższego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy za zgodą Zamawiającego (uszczegółowienie warunków gwarancji zawarte jest we wzorze umowy – Załączniku nr 6 do SIWZ, stanowiącym jej integralną część). 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis oferowanego sprzętu na terenie Polski lub serwis posiadający zgodę producenta sprzętu lub posiadał podpisaną umowę z podwykonawcą spełniającym te wymagania. 6. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (odpowiednie zabezpieczenie i ubezpieczenie dostawy oraz transport pod adres: ul. Rozwadowska 21, 37-450 Stalowa Wola). 7. Dostawy objęte zamówieniem winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 37310000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information