Dostawa wyposażenia informatycznego, audiowizualnego i oprogramowania.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570158)

Client
Powiat Opatowski w Opatowie
State
świętokrzyskie
Address
27-500 Opatów, Ul. Henryka Sienkiewicza 17 17
Phone
15 86 84 723
Fax
15 86 84 721
E-Mail
przetargi@opatow.pl
Created
2020-07-31

Powiat Opatowski w Opatowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Opatowski w Opatowie Ul. Henryka Sienkiewicza 17 17 27-500 Opatów świętokrzyskie tel. 15 86 84 723 fax. 15 86 84 721 REGON 83040921200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia informatycznego, audiowizualnego i oprogramowania.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wyposażenia komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów, telewizorów i projektorów, ekranów, sprzętu audiowizualnego, oprogramowania na potrzeby realizacji zadania mającego na celu . ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w podziale na zadania: ZADANIE 1 Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem ZADANIE 2 Sprzęt audiowizualny ZADANIE 3 Specjalistyczne oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6.1, 6.2, 6.3, do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest przedmiotem dofinasowania projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2002 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości i usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30200000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 17.1 Wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla Zadania 2 i 3.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information