Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką A3

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570154)

Client
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
State
lubelskie
Address
20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Phone
815 375 965
Fax
815 375 965
www
www.umcs.pl
E-Mail
zampubl@umcs.lublin.pl
Created
2020-07-31

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin lubelskie tel. 815 375 965 fax. 815 375 965 REGON 13530000000000 www.umcs.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką A3

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką A3 -1szt. dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do wsparcia działań edukacyjnych dla studentów z niepełnosprawnościami. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytku oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30121200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information