wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy placu gen. Józefa Wybickiego 2 lok. 2 w Gdańsku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570149)

Client
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
State
pomorskie
Address
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74 74
Phone
58 3201032, 3200220, 3023282
Fax
58 3458235
www
www.gznk.pl
E-Mail
nz@gznk.pl
Created
2020-07-31

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 74 80-254 Gdańsk pomorskie tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 fax. 58 3458235 REGON 19281776900000 www.gznk.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy placu gen. Józefa Wybickiego 2 lok. 2 w Gdańsku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy placu gen. Józefa Wybickiego 2 lok. 2 w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. ­ roboty rozbiórkowe, ­ roboty tynkarskie, ­ roboty posadzkarskie, ­ remont tynków wewnętrznych, odgrzybianie porażonych elementów, ­ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg, ­ wykonanie izolacji przeciwdźwiękowych, ­ wykonanie posadzek, ­ roboty malarskie, ­ montaż stolarki drzwiowej i okiennej, b) roboty sanitarne tj. - wymiana/remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń, ­ remont instalacji gazowej wraz z montażem urządzeń, ­ wymiana/remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem urządzeń, ­ wykonanie kanału wentylacyjnego, c) roboty elektryczne tj. ­ wymiana/remont instalacji elektrycznej, d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac, e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla wyremontowanego mieszkania. f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych. Szczegółowy zakres robót dla lokalu mieszkalnego określony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach. Uwaga Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załącznik nr 4 do SIWZ. Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Przedmiar – remont lokalu, ul. Plac Wybickiego 2/2 - załącznik nr 1 do SIWZ. - Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego, roboty sanitarne, Gdańsk, Plac Wybickiego 2/2 - załącznik nr 2 do SIWZ. - Przedmiar – wymiana instalacji elektrycznej, ul. Plac Wybickiego 2/2 - załącznik nr 3 do SIWZ. - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4 do SIWZ. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe - załącznik nr 5 do SIWZ. - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wewnętrzne c.o.- załącznik nr 6 do SIWZ. - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information