Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570146)

Client
Gmina Ciechanowiec
State
podlaskie
Address
18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1
Phone
862 771 145
Fax
862 771 066
www
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/
E-Mail
infrastruktura@ciechanowiec.pl
Created
2020-07-31

Gmina Ciechanowiec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec podlaskie tel. 862 771 145 fax. 862 771 066 REGON 45067015000000 http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zamówienia przewiduje dostawę i montaż schodowej platformy dla wózków, wymianę osprzętu sanitarnego i elektrycznego, stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworów drzwiowych, rozbiórkę ścianek działowych wydzielających kabiny sanitariatów oraz budowę zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni montaż urządzeń, stosownie do wymagań producenta czy dostawcy urządzeń wmontowanych w ramach robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia określony został przy pomocy dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 3. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, w gatunku I, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 4. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych spełniających wymagania założone w dokumentacji projektowej. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843/, Zamawiający dopuści za zgodą autora dokumentacji, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 7. Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności na niekorzyść Zamawiającego. 8. Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy” powinny być zgodne z warunkami umowy i SIWZ, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 9. Zakres niniejszego zamówienia jest przedmiotem złożonego przez Gminę Ciechanowiec wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information