„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1521W W MIEJSCOWOŚCI ŻABIA WOLA I HUTA ŻABIOWOLSKA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OD ULICY JESIONOWEJ DO ULICY GŁÓWNEJ”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570130)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
State
mazowieckie
Address
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41
Phone
227 240 570
Fax
227 240 570
www
www.pzdgm.pl
E-Mail
sekretariat@pzdgm.pl
Created
2020-07-31

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie tel. 227 240 570 fax. 227 240 570 REGON 14976316000000 www.pzdgm.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1521W W MIEJSCOWOŚCI ŻABIA WOLA I HUTA ŻABIOWOLSKA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OD ULICY JESIONOWEJ DO ULICY GŁÓWNEJ”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1521W W MIEJSCOWOŚCI ŻABIA WOLA I HUTA ŻABIOWOLSKA W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OD ULICY JESIONOWEJ DO ULICY GŁÓWNEJ” Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521 W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej. 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w inwestycji. 2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZADANIE INWESTYCYJNE 2.1. Lokalizacja Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie zasadniczej – załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiotowa inwestycja położona jest w gminie Żabia Wola, Powiat Grodziski i dotyczy budowy chodnika na odcinku o łącznej długości ok. 900m od ul. Jesionowej w Żabiej Woli do ul. Głównej w Hucie Żabiowolskiej. 2.2. Stan istniejący Droga powiatowa nr 1521W jest drogą klasy „Z”. Obszar drogi powiatowej nr 1521W jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej i usługowej. Obecna nawierzchnia drogi jest asfaltowa. Istniejący chodnik z kostki betonowej zlokalizowany przy krawędzi jezdni na odc. od ul. Jesionowej do działki nr ew. 330/4 (przeznaczony do likwidacji). Zjazdy do nieruchomości są z kostki betonowej lub gruntowe. Odwodnienie do rowów przydrożnych. Wyposażenie drogi przedstawione zostało na mapach zasadniczych w załączniku nr 9 do SIWZ. Podana szacunkowa długość pasa drogowego jest orientacyjna i maja charakter wyłącznie informacyjny. Długości i szerokości pasów drogowych będą określone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego w ramach koncepcji przedprojektowej. 2.3.Określenie reprezentacji: a. Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim b. Inwestor: Zarząd Powiatu Grodziskiego. Inwestor (Zarząd Powiatu Grodziskiego) udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do uzyskania w jego imieniu Decyzji ZRiD w tym złożenia wniosku i uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień dokumentacji niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku. Należy uwzględnić w procesie projektowym (strony tytułowe, opisy, tabelki, uzgodnienia, opinie itd.). Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o złożeniu wszelkich wniosków w imieniu Inwestora (w zakresie uzgodnień, opinii itp.). 3. WYMAGANY ZAKRES BUDOWY WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO Wykonawca dokumentacji projektowej powinien w projekcie uwzględnić wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu budowy chodnika. 3.1. Branża Drogowa. Inwestor wymaga zaprojektowania: 1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1521 W w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego:  projekt ma przewidzieć zaprojektowanie chodnika o szer. 1,5 -2,5m za rowem o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr.6 cm;  projekt ma uwzględniać zaprojektowanie wjazdów na tereny działek o nawierzchni z kostki szarej gr. 8 cm;  konstrukcja i parametry techniczno-użytkowe chodnika – powinny być dostosowane do klasy drogi „Z”; Inwentaryzacja geodezyjna ma uwzględniać rzędną wysokościową położenia każdej bramy wjazdowej. 2) Projektu stałej organizacji ruchu drogę na odcinku przeznaczonym do rozbudowy. 3.2. Odwodnienie Odwodnienie istniejącymi rowami przydrożnymi. 3.3. Wymagania dodatkowe 1) Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia: a) zastosowania materiałów oraz urządzeń spełniających odpowiednie normy oraz cechy techniczne i jakościowe; b) zgodności z przepisami w zakresie projektowania nawierzchni; c) zastosowania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych; d) zastosowania materiałów estetycznych, trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych do czyszczenia i konserwacji, funkcjonalnych, stylem nawiązujących do architektury otoczenia oraz stosownych do funkcji i klasy obiektu; e) stosowania rozwiązań zapewniających optymalne użytkowanie obiektu w przyszłości; f) uwzględnienia wszystkich elementów, koniecznych do realizacji inwestycji, w tym budowy urządzeń technicznych wraz z wyposażeniem towarzyszącym; g) spójności w sposobie zagospodarowania gruntów i ciągów komunikacyjnych wszystkich lokalizacji objętych zadaniem inwestycyjnym; h) przy nadawaniu nowych funkcji terenom nie zagospodarowanym uwzględnienia charakteru sąsiadującej zabudowy; i) przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania, tzn. projektowania infrastruktury dostępnej dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów w możliwe największym stopniu, bez potrzeby ponownej adaptacji. 2) Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru poszczególnych elementów wyposażenia z istniejącej oferty rynkowej. 3) Wykonawca, spełniając wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, winien uwzględnić nadrzędną rolę obowiązujących przepisów, norm i wytycznych projektowych, zwłaszcza prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. 4. Na wykonane usługi Wykonawca udzieli, co najmniej 36-miesięcznej rękojmi dla dokumentacji projektowej, licząc od daty przekazania dokumentacji i podpisania protokołu odbioru.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information